ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[26 ส.ค. 2565]

ประกาศรายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะรถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน

รายละเอียด :

          ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓
บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖6 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายระเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๔๐๕.๓/ว๔๕๓ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ
การคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 3 ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

          บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้จัดทำราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะรถขุดไฮดรอลิค
ตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คัน เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑,๙๒๕,0๐๐.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน
สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 497 18620 40945 62978 216767 266894 918417 34.231.21.105