ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างบุคลากร > สำนักปลัด

นางสาววิภาดา พจนาภรณ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายพรพจน์ ระบอบ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายอนันต์ อ่อนสนิส

นิติกรชำนาญการ

นายทินกร คุณยศยิ่ง

คนงานทั่วไป

นางสาวเกศมณี ใบเหลือง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

สุปราณี อัตเนย์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

น.ส.คุณากร นนท์ปัญญากุล

คนงานทั่วไป

นายบันลือ กุณรักษ์

นักประชาสัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต.หญิง อมรรัตน์ คิดชวงค์

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวศรุตา นาคปรีชา

คนงานทั่วไป

นายธนพจน์ พจนาภรณ์

คนงานทั่วไป

นายจิรเมธ ปินนา

คนงานทั่วไป

-ว่าง-

นักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

นักสังคมสงเคราะห์

นายนพดล คำจุกัน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวนันทินี พรมเสน

คนงานทั่วไป

นางดารณี วงศ์แสนศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอรณิษฐ นันทิวัฒนะโชติ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายจตุพล ศรีวิชัย

ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป

นางสุพรรณ ปัญญาฟู

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายภูวนัย จันทร์จริง

คนงานทั่วไป

นางสาววิภา ป้ออินเครือ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสุรพันธ์ คงเจริญพร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวณัฐศิญา สร้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

สิบเอกธนาวิช คำสายใย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางธัญญาธร จันทร์ต๊ะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวดุษฎี ลอยเมฆ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวพัชรินทร์ สกล

ตกแต่งสวน

นายอดุลย์ จักร์คำ

ตกแต่งสวน

นายอรรถกฤษ อินต๊ะรักษา

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สิบโทเกตุศักดิ์ดา คำมาเรือน

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมนึก ชัยสุรินทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายกำพล พรมแก้ว

พนักงานดับเพลิง

นายบรรจง คำใจเที่ยง

พนักงานดับเพลิง

นายสุรสิทธิ์ คุณยศยิ่ง

พนักงานดับเพลิง

นายวรเชษฐ์ อินต๊ะจักร์

พนักงานดับเพลิง

นายวิศรุต ตะริโย

คนงานทั่วไป

นายจิรายุทธ คำแสน

คนงานทั่วไป

นางสาวศุภกาญจน์ ศรีธิชัย

คนงานทั่วไป

นายคณาวุฒิ วงศ์ตา

เจ้าพนักงานเทศกิจ

นายรัซภูมิรพี มีครู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายทศพล ใจวัง

คนงานทั่วไป

นายกวี คำผัน

พนักงานขับรถยนต์

นายกิติศักดิ์ ดาษดาคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายศิริพงศ์ ยอดปา

คนงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่ > สำนักปลัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 2434 23884 54408 51402 113078 232614 1047342 44.192.115.114