ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างบุคลากร > สำนักปลัด

-ว่าง-

ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย

นางสาววิภาดา พจนาภรณ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย

นางสาววิภา ป้ออินเครือ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางดารณี วงศ์แสนศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายพรพจน์ ระบอบ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายอนันต์ อ่อนสนิท

นิติกรชำนาญการ

นางสุมณฑา สาระมาน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุพรรณ ปัญญาฟู

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายสุรพันธ์ คงเจริญพร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สิบเอกธนาวิช คำสายใย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอรณิษฐ นันทิวัฒนะโชติ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชานนท์ คำโพธิ

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายวุฒิศักดิ์ พรมสาร

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายพิพัฒน์พงษ์ พิพัฒจริยา

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวดุษฎี ลอยเมฆ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเกศมณี ใบเหลือง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

สุปราณี อัตเนย์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางวรรณิศา ละเลี่ยม

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นายคณาวุฒิ วงศ์ตา

เจ้าพนักงานเทศกิจ

นางธัญญาธร จันทร์ต๊ะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณัฐศิญา สร้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ว่าที่ ร.ต.หญิง อมรรัตน์ คิดชวงค์

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายนพดล คำจุกัน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายจิรเมธ ปินนา

คนงานทั่วไป

น.ส.คุณากร นนท์ปัญญากุล

คนงานทั่วไป

นายจตุพล ศรีวิชัย

ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป

นายทินกร คุณยศยิ่ง

คนงานทั่วไป

นายรัซภูมิรพี มีครู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายสมนึก ชัยสุรินทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายบุญธรรม คำจันทร์

พนักงานดับเพลิง

นายวรเชษฐ์ อินต๊ะจักร์

พนักงานดับเพลิง

นายกิติศักดิ์ ดาษดาคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายบรรจง คำใจเที่ยง

คนงานทั่วไป

นายอดุลย์ จักร์คำ

คนงานทั่วไป

นายกำพล พรมแก้ว

คนงานทั่วไป

นายสุรสิทธิ์ คุณยศยิ่ง

คนงานทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์ สกล

ตกแต่งสวน

นายเต็ง มาลัย

คนงานทั่วไป

นายเจษฏา คุณยศยิ่ง

คนงานทั่วไป

นายธนพจน์ พจนาภรณ์

คนงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่ > สำนักปลัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 275 10504 402451 21399 233758 65191 668514 34.236.191.104