ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[14 มี.ค. 2566]

ประกาศเทศบาลตําบลสันปูเลย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับติดต่อเทศบาลตําบลสันปูเลย

ประเภท :
ประกาศ / คำสั่ง

รายละเอียด :

ตาม มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติให้บรรดาคําขออนุญาตหรือการติดต่อใดๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงาน ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกําหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คําขออนุญาตหรือการติดตามนั้นเข้าสู่ระบบสมควรกําหนดช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสําหรับประชาชนยื่นคําขอหรือติดต่อ เทศบาล ตําบลสันปูเลย หรือนายกเทศมนตรีตําบลสันปูเลย โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) Saraban_o๕๕๐๐๕๐๔ @dla.go.th 

(๒) เว็ปไซต์ http : // www.sptmu.go.th 

(๓) เพจเฟซบุ๊ค เทศบาลตําบลสันปูเลย 

(๔) ศูนย์รับแจ้งค่ําร้อง เรื่องร้องเรียนทุกข์ E-Service 

http://www.splmu.go.th/page/helpmes/index 

(๕) แอปพลิเคชั่นไลน์ เทศบาลตําบลสันปูเลย Lind ID : @cam Fonud ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอหรือติดตามมาทางช่องทางตามข้อ ๑ ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับ คํายืนยันจากเทศบาลตําบลสันปูเลย ว่าได้รับคําขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ 

(๑) หมายเลขโทรศัพท์สํานักงาน ๐๕๓-๐๑๑๖๔๐ 

(๒) หมายเลขโทรศัพท์งานป้องกันฯ ๐๕๓-๐๑๑๖๔๑ 

(๓) หมายเลขโทรสาร ๐๕๓-๐๑๑๖๔๐ ต่อ ๑๓๖ 

ข้อ ๓ ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ เป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้รับการยื่นคําขอหรือติดต่อ เทศบาลตําบลสันปูเลย หรือ นายกเทศมนตรีตําบลสันปูเลย ทางช่องทางตามข้อ ๑ แล้ว ก็ได้ 


ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 2456 23884 54430 51402 113100 232614 1047364 44.192.115.114