ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

> การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPAการประเมิน LPA 2566
 • การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

    01 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น

1.2 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

1.3 การโอน การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณ

1.4 การขออนุมัติใช้เงินสะสม/การได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน

 • การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         03 ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง

3.1 การมอบหมายสำนัก/กอง/ฝ่าย

3.2 ทะเบียนรับเรื่องร้องทุก/ร้องเรียน

3.3 หลักฐานการรายงานผล

3.4 การเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของ อปท.

         04 ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 คู่มือสำหรับประชาชน อปท.จัดทำขึ้น

4.2 ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต การจัดมุมบริการอินเตอร์เน็ต

4.3 เอกสารประกอบความพึงพอใจ

4.4 ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์หลักของ อปท.

         05 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Citizen Feedback)

5.1 แบบประเมินความพึงพอใจ

5.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

5.3 เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของประชาชน

5.4 มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของ อปท.

         06 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

6.1 คำสั่งแบ่งงานหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

6.2 ตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

6.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค

6.4 ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

6.5 หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมาย

 • ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

         07 การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

7.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

7.3 หนังสือนำส่งรายงานให้นายอำเภอ

7.4 เอกสารหลักฐานแสดงที่มาในการประเมินความเสี่ยง

         08 ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

8.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือรักษาการ

8.2 กฎบัตรที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา

8.3 เอกสารหลัฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กฎบัตร หน่วยรับตรวจ

8.4 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการสอบทาน

8.5 แผนการตรวจสอบประจำปี

8.6 รานงานผลการตรวจสอบ

8.7 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการติดตามผลการดำเนินงาน

         09 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

9.1 คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

9.2 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

9.3 เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

9.4 หนังสือรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด

         010 การดำเนินงานตามนโยบายจังหวัด

         011 การดำเนินงานตามนโยบายจังหวัด
 • ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

        012 ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12.1 เอกสารแสดงภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล

12.2 เอกสารข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

        013 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาประจำปี

13.1 สรุปยอดบุคลากร

13.2 แบบสรุปรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพัฒนา

13.3 ไฟล์สำเนาใบประกาศจากหลักสูตร/การอบรม       

 • ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล

        014 ระดับของความสำเร็จของการบันทึก ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ลูกจ้าง ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

14.1 ระบบแผนอัตรากำลัง 3 ปี

14.2 ระบบ กพ.7 ข้าราชการสามัญ และระบบ กพ.7 ครู

14.3 ระบบประมาลผลและรายงาน

 • การดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น

        015 การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

15.1 ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท.

15.2 ทีมประเมินเปิดข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์

15.3 รายงานผู้ดำรงตำแหน่ง

        016 การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา

16.1 คำสั่ง/หนังสือที่ผู้บริหารเห็นชอบให้เข้ารับการพัฒนาความรู้

16.2 รายงานผลการพัฒนาความรู้ที่เสนอต่อผู้บริหาร

        017 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565

17.1 เอกสารเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุม การนัดประชุมสมัยสามัญนัดแรก

17.2 หลักฐานการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ อปท.

        018 การเสนอและส่งสำเนาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

18.1 หนังสือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอญัตติ ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

18.2 หนังสือประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

18.3 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

        019 การเสนอและพิจารณาคำแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2566

19.1 บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

19.2 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

19.3 เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ

        020 การจัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

20.1 ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

20.2 การเผยแพร่ทางระบบเทศโนโลยีสารสนเทศของ อปท.      
 •  การจัดเก็บรายได้

         023 มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และมีการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

23.1 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ออกค่าจัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต

23.2 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต

         024 มีแผนที่แม่บทที่แสดงแนวเขตการปกครองและรูปแปลงที่ดิน เพื่อใช้ในการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

24.1 ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์

24.2 นำภาพหน้าจอจากการเข้าใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

025 ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีป้ายที่เพิ่มเติมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565

026 ร้อยละของจำนวนเงินภาษีที่ป้ายที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2564

027 ร้อยละของจำนวนผู้เสียค่ะธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตตาม พรบ. สาธารณสุข พ.ศ 2535 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

028 ร้อยละของจำนวนเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตตาม พรบ. สาธารณสุข พ.ศ 2535 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

029 ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

030 ร้อยละของจำนวนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างเมื่อเทียบกับปี 2564

031 มีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับชำระภาษี

 • การจัดทำงบประมาณ 

032 การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2565

 •  การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน

033 การประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีและมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

034 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ 2565

035 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ(อุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2565

35.1 การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

35.2 ตรวจสอบในระบบ 

35.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

036 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

36.1 รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่ายจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

36.2 รายงานการโอนงบประมาณและการแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ

037 การปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2565

37.1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

37.2 ข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน

 •  บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

038 การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครบถ้วนถูกต้องตามอัตราและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (ภายในเดือนธันวาคม 2564)

38.1 หนังสือตอบรับการรับเงินสมทบประจำปีงบประมาณ

38.2 กรณี อปท. มีภาระค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญสูงกว่ายอดเงินสมทบที่ต้องนำส่ง

38.3 ไม่รวมรายจ่ายบำเหน็จบำนาญที่เกิดขึ้นใหม่

 •  ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง

039 การทักท้วงด้านการพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

39.1 ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษร

39.2 บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน

040 การทักท้วงด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

40.1 ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษร

40.2 บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี

041 มีการทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

41.1 ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษร

41.2 บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี

042 มีการดำเนินการตามข้อทักท้วงของหน่วยที่ตรวจสอบและดำเนินการแจ้งให้ทราบครบทุกเรื่อง (ด้านงบประมาณ/พัสดุ/การเบิกจ่ายเงิน/การจัดเก็บรายได้)

42.1 ข้อทักท้วงและการดำเนินการตามข้อทักท้วง

42.2 บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี
 • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

043 ร้อยละของการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนน ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายงานผลการตรวจสอบถนนประจำปี

43.1 บัญชีทะเบียนประวัติถนน

43.2 แผนการตรวจสอบถนนประจำปี

43.3 ผลการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนน

43.4 ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม

044 ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

44.1 บัญชีทะเบียนประวัติถนน

44.2 หลักฐานการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

045 ร้อยละของความยาวถนนลาดยาง/คอนกรีตต่อความยาวของถนนทั้งหมดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

45.1 บัญชีทะเบียนประวัติถนน

45.2 รายงานประจำปีเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนลาดยาง

45.3 ภาพถ่าย

046 การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

46.1 เอกสารหลักฐานการสำรวจฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

46.2 เอกสารรายงาานฐานข้อมูล

46.3 แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

047 ร้อยละของถนนทุกสายอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่างๆ และสามารถใช้งานได้

47.1 ข้อมูลถนนสายหลักของ อปท.

47.2 แบบแปลนหรือแผนผังการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

47.3 หนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

47.4 ภาพถ่าย

048 การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกระบบประปา

48.1 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

48.2 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

48.3 ผลดำเนินการสืบเนื่องจากการตรวจสอบ

48.4 ภาพถ่าย

049 ร้อยละของครัวเรือนที่มีปริมาณน้ำประปาใช้เพียงพอต่อความต้องการ

49.1 สรุปผลแบบสอบถามตามแบบ

49.2 รูปถ่ายหลักฐานการทอดแบบสำรวจ

 • ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิติ

050 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

50.1 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละระดับ

50.2 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

50.3 เอกสารการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

50.4 กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

50.5 ผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

051 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ หรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต

51.1 หลักสูตรสถานศึกษา/แผนการจัดการเรียนรู้

51.2 เกียรติบัตร (ประกอบการพิจารณา)

51.3 แบบรายงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นปลูกผักรักษ์โลก

51.4 คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือสั่งการ

51.5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

51.6 ภาพถ่าย/มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์

052 จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน (ไม่ใช้การให้ความรู้)

52.1 แผนงานด้านสาธารณสุข

52.2 ภาพถ่ายกิจกรรม

52.3 มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของ อปท.

52.4 รายงานผลการดำเนินการ

053 จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

53.1 แผนงานด้านสาธารรสุข

53.2 มีการเผยแพร่ทางเว็บไซตืของ อปท.

53.3 หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วงงาน

53.4 รายงานผลการดำเนินการเสนอผู้บริหาร

53.5 สรุปรายงานผลการดำเนินและข้อเสนอแแนะ

054 การบริหารจัดการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น

54.1 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

54.2 แผนงานด้านสาธารณสุข

54.3 มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของ อปท.

54.4 เอกสารหรือฐานข้อมูล

54.5 วัสดุ อุปกรณ์ ในระบบลูกโซ่ความเย็น

055 จำนวนหน่วยบริการสาธารณสุขที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหรือสนับสนุนในการดูแลสุขภาพประชาชน

55.1 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

55.2 แผนงานสาธารณสุข

55.3 ภาพถ่ายกิจกรรม

55.4 หนังสือขอรับการสนับสนุน

056 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

56.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น

56.2 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

56.3 การเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของ อปท.

56.4 ภาพถ่ายกิจกรรม

56.5 หนังสือขอรับการสนับสนุน

057 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 1000 – 4000

57.1 เอกสารการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

57.2 เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

57.3 เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

058 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 5000 – 9000

58.1 เอกสารการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

58.2 เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

58.3 เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

059 จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ (นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ยความพิการ)

59.1 ข้อบัญยัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

59.2 โครงการที่มีการดำเนินการจริงในปีงบประมาณ

59.3 รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร

59.4 มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของ อปท.

060 การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ

60.1 ฐานข้อมูลคนพิการของ อปท.

60.2 ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ

60.3 กิจกรรมกที่ อปท.จัดหรือสนับสนุน

60.4 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

60.5 สำเนาโครงการ

60.6 หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม

60.7 รายงานผลการดำเนินงาน

061 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำกิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ 5 ด้าน

062 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

063 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่

064 จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย

065 จำนวนกิจกรรมหลักเพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

066 จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม

067 สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว

068 การจัดทำฐานข้อมูลตลาด

069 การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดที่อยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานใน 7 ด้าน

 • ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

070 อปท. จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่ให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์

 •  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

071 การจัดทำและดำเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

072 จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

073 การบริหารจัดการและดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ. อปท.)

074 การส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

075 จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

 •  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

076 การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

077 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

078 เทศบาลออกเทศบัญญัติควบคุมให้อาคารหมู่บ้านจัดสรรบ้านเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียเฉพาะพื้นที่หรือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

079 จำนวนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย

080 การเก็บขนและกำจัดขยะแบบแยกประเภท

081 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำนวัตกรรมท้องถิ่นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

082 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง

083 ร้อยละของครัวเรือนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

084 จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

085 จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และไฟป่าหมอกควัน

086 จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

087 จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

088 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยผ่านระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Self-Assessment Report:SAR)

089 แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

090 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ตัวชี้วัดนำร่อง

091 (นำร่อง) แผนการดำเนินงาน/นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

092 (นำร่อง) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

093 (นำร่อง) จำนวนครัวเรือนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันครัวเรือน
 • การบริหาราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

094 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

095 การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรักษาวินัย

 •  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

096 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม (Participation)

 •  การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

097 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ

098 ระดับคะแนนและระดับผลการประเมินการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 56 23301 59936 77323 140791 232614 1075055 3.238.180.174