ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

> อำนาจหน้าที่


อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

1)  ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 มาตรา 50 เทศบาลตำบลสันปูเลย มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้


1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

6. ให้ราชฎรได้รับการศึกษาอบรม

7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

9. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

10. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

11. ให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ

12. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

13. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

14. ให้มีการบำรุงและสงเคราะห์มารดาและเด็ก

15. กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธาณสุข

16. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น

17. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม

18. จัดให้มีการควบคุมตลาด และที่จอดรถ

19. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง

20. การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว

21. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล


2)  มาตรา 54 เทศบาลตำบลสันปูเลย อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

1. ให้มีตลาด

2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราชฎร

4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

5. ให้มีการสาธารณูปการ

6. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

7. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา

8. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

9. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น

10. เทศพาณิชย์


3)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของเทศบาล มาตรา 17 ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

2. รักษาทางบก ทางน้ำ

3. ควบคุมตลาด ที่จอดรถ

4. การสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง

5. การสาธารณูปการ

6. ส่งเสริมอาชีพ

7. การพาณิชย์ การลงทุน

8. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

9. กำจัดมูลฝอน สิ่งปฎิกูล น้ำเสีย

10. การสาธารณสุขและอนามัย

11. ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

12. ควบคุมการเลี้ยงสัตว์

13. ควบคุมการฆ่าสัตว์

14. รักษาความปลอดภัยสาธารณสถาน

15. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

16. จัดการศึกษา

17. สังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

18. บำรุงรักษาจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

19. จัดการที่อยู่อาศัยและชุมชนแออัด

20. ดูแลสถานที่พักผ่อนหย่อยใจ

21. ส่งเสริมกีฬา

22. ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพ

23. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราชฎร

24. จัดการป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

25. การผังเมือง

26. การขนส่งและการจราจร

27. ดูแลรักษาที่สาธารณะ

28. ควบคุมอาคาร

29. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30. การรักษาความสงบเรียบร้อย

31. กิจการอื่นตามประกาศของคณะกรรมการ สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 58 23301 59938 77323 140793 232614 1075057 3.238.180.174