ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[25 พ.ค. 2558]

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

รายละเอียด :
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
วัดสันปูเลย เดิมชื่อ วัดสะหลีเวียงแก้ว สะหลี แปลว่า ต้นโพธิ์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2280 ตั้งอยู่บ้านสันปูเลย เลขที่ 66 หมู่ 1 ตำบลสันปูเลย เขต 1 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย บริเวณวัดมีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ เศษฯ และ ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของ มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ "เพื่อสงเคราะห์เลี้ยงเด็กกำพร้าผู้ยากไร้และการสาธารณสงเคราะห์" ในปัจจุบัน วัดสันปูเลย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2344 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 70 เมตร
ประวัติ
 เดิมวัดสันปูเลยเป็นเมืองเก่าแก่ที่ชาวมอญได้มาอาศัยอยู่ โดยมี พระเจ้าโป่มะยุง่วน ได้เป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองเวียงแก้วที่นี้และมีอยู่มาวันหนึ่งพระมารดาของพระเจ้าโป่มะยุง่วนเกิดประชวรหนักเกิดอาการประหลาดที่ไม่สามารถจะหาสาเหตุได้ พระเจ้าโป่มะยุง่วนจึงได้ให้เสนาทหารทั้งหลายออกไปตามหาหมอที่มีความสามารถเชี่ยวชาญทั้งยาสมุนไพรและเรื่องคุณไสย์ต่างๆให้มารักษาอาการประชวรของพระมารดาพระเจ้าโป่มะยุง่วนแต่ สุดท้ายอาการของพระมารดาก็ไม่ดีขึ้นจึงได้สัจจะวาจากับพระรัตนะตรัยฟ้าดินได้โปรดจงเป็นพยานขอให้พระมารดาหายจากประชวรหนักนี้จะสร้างพระพุทธรูปใหญ่หนึ่งองค์พร้อมสร้างอารามถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆะบูชา น้อมเป็นบรรณาการถวาย จากนั้นฟ้ารับรู้ถึงสัจจะวาจาของพระเจ้าโป่มะยุง่วน และรู้ถึงการมีความกตัญญูกตเวทีของพระเจ้าโป่มะยุง่วนจึงมีสายฟ้าผ่าลงมาจังนั้นอีกไม่นานพระอาการของพระมารดาพระเจ้าโป่มะยุง่วนก็หายเป็นปกติพระเจ้าโป่มะยุง่วนจึงได้เสียสละทรัพย์สินของพระองค์ให้ทหาเสนาอามาตย์ให้ทรงสร้างพระอารามใหญ่ขึ้นแล้วปั้นพระพุทธรูปประธานในพระมหาวิหารแล้วใส่ชื่อว่าพระเจ้าตันใจ๋ (ทันใจ) นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและพระอารามแห่งนี้เดิมแต่ก่อนนั้นมีชื่อว่า “วัดสะหลีเวียงแก้ว” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ระยะเวลาผ่านไปวัดสะหลี๋เวียงแก้วได้ร้างไปตามสมัยกาลและในปี พ.ศ. 2280 โดยมีท่านพระครูบาแก้ว รตนปัญโญ ได้มาบุกเบิกสร้างใหม่กับขุนสันปูเลยฤๅเดชได้ปรับปรุงซากเสนาสนะโบราณที่ยังเหลือค้างไว้คือพระพุทธรูปปูนปั้นและซากพระวิหารและต่อมา ณ ที่บริเวณนี้เป็นที่มีต้นปูเลยเป็นจำนวนมากเวลามีคนเจ็บไข้ไม่สบายเป็นโรคต่างๆ บางคนก็เอาปูเลยมาต้มกินแล้วโรคต่างๆก็หายไปอย่างอัศจรรย์[1] ทางพ่อน้อยพ่อหนานพ่ออาจารย์ที่ได้ร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมก็ย่อมจะใช้ปูเลยแหกเช็ดถูบริเวณร่างกายที่เจ็บปวดแล้วอาการเจ็บปวดนั้นก็หายไปอย่างน่าเชื่อ และบริเวณที่ท่านพระครูบาแก้ว รตนปัญโญ ได้มาเริ่มฟื้นฟูวัดร้างนี้โดยบริเวณรอบๆ เป็นสันเป็นดอนมีแต่ต้นปู-เลยและได้ปรึกษากับท่านขุนสันปูเลยฤๅเดช เจ้าพระยาที่ปกครองในขณะนั้นว่าเราจะตั้งชื่ออารามนี้ว่าอย่างไร จึงตงลงกันว่าจะใส่ชื่อวัดนี้ใหม่ว่าวัดสันปูเลย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ในเวลาต่อมา พระครูบาน้อย เขมปัญโญ (พระครูปลัดวรกร เขมปัญโญ) ได้มาทำการบูรณะและสร้างเสนาสนะขึ้นมาใหม่หลายอย่างที่เสื่อมโทรมไปตามกาลสมัยให้งดงามตามที่เป็นที่ประจักษ์กับสายตาศรัทธาสาธุชน ฯ ทั่วไป ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมทำบุญภายในวัดสันปูเลย (สะหลีเวียงแก้ว)
เจ้าอาวาส
การบริหารการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม 12 รูป ดังนี้
1. พระครูบาแก้ว รตนปัญโญ (อธิการ)
2. พระครูบาคำแสน เขมวัณฺโณ (อธิการ)
3. พระอธิการทวน สุมังคโล (อธิการ)
4. เจ้าอธิการอินถา อาภาโส (อดีตเจ้าคณะตำบลสันปูเลย)
5. เจ้าอธิการดวงตา รุจิตธัมฺโม (อดีตเจ้าคณะตำบลสันปูเลย)
6. พระครูสังฆรักษ์บุญรัตน์ ปุญฺญรโต (อธิการ)
7. พระเถาวัลย์ ธัมฺมรโต
8. พระจรัญ ยสวัฑฺฒโน
9. พระศรีบุตร อภิวัฑฺฒโน
10. พระอธิการชัยเดช กิตฺติภัทฺโท (อธิการ)
11. พระครูพิชัย โชติปัญฺโญ (อธิการ)
12. พระครูบาน้อย เขมปัญโญ (พระครูปลัดวรกร)ศาสนสถานและถาวรวัตถุ
ภายในวัดสันปูเลยมีเสนาสนะ
1. พระวิหารหลวง
2. พระอุโบสถไม้สักทองทรงล้านนาประยุกต์
3. พระมหาเจ้าเจดีย์สะหลีบุญเรือง
4. พระพุทธศรีศากยมุนี อธิฐานบารมีสะหลีเวียงแก้ว (พระเจ้าพันล้านใหญ่กลางแจ้ง)
5. กุฏิสงฆ์ 
6. พระมหาอุปคุตอุดมมงคล
7. ศาลาหลวงป๋าระมี (บารมี) มาตามหน้าบุญ
8. ศาลาปฏิบัติธรรมต่างหอพระไตรปิฎก ๓ ชั้น ทรงล้านนาประยุกต์
9. ศาลพระมหาฤษีภูมิงอ่อง (อารักษ์วัดทรงล้านนา)
10. พระธาตุเจ้าเจดีย์ป๋าระมี (บารมี) ญาณบูรพาจารย์เจ้า
11. พญาราชสิงห์หลวง
12. พระสิวลีมหาเถรเจ้า
13. ศาลามาตามหน้าบุญพระยืน (พระครูบาน้อย เขมปัญโญ)
14. รูปปั้น พระครูบาเจ้าศรีวิชัย
15. วิหารปฏิบัติธรรมต่างหอพระไตรปิฎก (หอธรรมธาตุ)
เกียรติประวัติที่ทางวัดได้รับ
1. เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2553 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานผ้าพระกฐิน (ส่วนพระองค์) เพื่อให้อัญเชิญไป ทอดถวาย ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2. เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสร็จมาทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีสวมยอดฉัตร พระพุทธศรีศากยมุนีอธิฐานบารมีสะหลีเวียงแก้ว (พระเจ้าพันล้าน) ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3. เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานผ้าพระกฐิน (ส่วนพระองค์) เพื่ออันเชิญไป ทอดถวาย ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4. เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระกรุณาธิคุณ เสด็จทรงมาเป็นองค์ประธานเททองหล่อพระประธานองค์พระพุทธมหาจักรพรรดิมุนี สะหลีเวียงแก้ว และประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกพระกริ่งชัยลากัง/และพระมหาอุปคุดชัยมงคลโภคทรัพย์ ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5. เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤจิกายน พ.ศ. 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าพระกฐิน (ส่วนพระองค์) ให้อัญเชิญไปทอดถวาย ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
6. เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดฯ ให้ พราะเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้ารัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ในการทรงไปประกอบพิธีบำเพ็ญพระกุศลยกช่อฟ้าอุโบสถไม้สักทอง ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
7. เมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯ พระราชทานน้ำสรงองค์พระมหาธาตุเจ้าเจดีย์สะหลีบุญเรือง ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
8. เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯ พระราชทานผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญไปทอดถวาย ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 206 6196 14681 30107 144339 65191 579095 3.236.170.171