ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

[20 ส.ค. 2563]

กฎหมายน่ารู้ เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

รายละเอียด :

กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: สืบเนื่องจากที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการใช้เสรีภาพการชุมนุมสาธารณะที่ประชาชนต้องปฏิบัติตาม และมีการกำหนดโทษทางอาญาไว้สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวในหลายประการ ในเบื้องต้นมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw) เผยแพร่พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ให้แก่ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจเพื่อใช้ความระมัดระวังในการจัดการชุมนุมหรือเข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะไม่ให้มีการกระทำผิดต่อกฎหมาย ผู้จัดชุมนุมในพื้นที่และรัศมีที่ห้ามจัด หรือมีการจัดการชุมนุมกีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการใช้บริการในสถานที่ทำการหน่วยงานของรัฐ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งสาธารณะ โรงพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานทูต หรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ หรือสถานที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศและสถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 27) ผู้จัดการชุมนุมโดยไม่แจ้งการชุมนุมสาธารณะหรือจัดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ยื่นคำขอได้รับหนังสือแจ้งว่าไม่มีเหตุผลอันสาควรให้ผ่อนผันกำหนดเวลา หรือเดินขบวนเคลื่อนย้ายการชุมนุมโดยไม่มีการแจ้งว่าจะมีการเดินขบวน หรือไม่เลิกการชุมนุมในเวลาที่แจ้งไว้ต่อผู้รับแจ้ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 28) ผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุมที่ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามชุมนุมหรือจัดให้มีการชุมนุมระหว่างมีคำสั่งห้ามชุมนุมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ข้อมูล: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม EnLow)


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
01/05/2556 231 6196 14706 30107 144364 65191 579120 3.236.170.171