ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
สำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของพนักงาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2561   ถึงวันที่ 28 ต.ค. 2563
รายการคะแนน
ดี1 [6.25 %]
ดีมาก15 [93.75 %]
พอใช้ [0 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด16

  • ดี  = 1 คะแนน 6.25%
  • ดีมาก  = 15 คะแนน 93.75%
  • พอใช้  = 0 คะแนน 0%