ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
สำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของพนักงาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2561   ถึงวันที่ 21 ก.พ. 2562
รายการคะแนน
ดี1 [16.67 %]
ดีมาก5 [83.33 %]
พอใช้ [0 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด6

  • ดี  = 1 คะแนน 16.67%
  • ดีมาก  = 5 คะแนน 83.33%
  • พอใช้  = 0 คะแนน 0%