ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
สำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของพนักงาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2561   ถึงวันที่ 19 ก.พ. 2561
รายการคะแนน
ดี [0 %]
ดีมาก1 [100 %]
พอใช้ [0 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด1

  • ดี  = 0 คะแนน 0%
  • ดีมาก  = 1 คะแนน 100%
  • พอใช้  = 0 คะแนน 0%