ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
สำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของพนักงาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2561   ถึงวันที่ 26 พ.ค. 2561
รายการคะแนน
ดี [0 %]
ดีมาก3 [100 %]
พอใช้ [0 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด3

  • ดี  = 0 คะแนน 0%
  • ดีมาก  = 3 คะแนน 100%
  • พอใช้  = 0 คะแนน 0%