ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
1,449
เมื่อวานนี้
130
เดือนนี้
4,212
เดือนที่แล้ว
7,561
ปีนี้
21,850
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
222,586
ไอพี ของคุณ
54.166.133.84

 ชื่อเอกสาร : ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง    [ 26 มีนาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ตามมติรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกำหนดให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 20 ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดว่า "ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้าง ประกาศเปิดเผยราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้ในประกาศสอบราคาประกาศประกวดราคา หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการอื่น" นั้น 
บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงาม ตำบลสันปูเลย โดยการปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบจ่่ายน้ำประปา ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ 408,000.- บาท (สี่แสนแปดพันบาทถ้วน) และนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยได้อนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวแล้วนั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ปร.4, ปร.5 และ ปร.6) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 นายสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย 

  ย้อนกลับ