ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
165
เมื่อวานนี้
205
เดือนนี้
4,669
เดือนที่แล้ว
5,435
ปีนี้
67,267
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
185,524
ไอพี ของคุณ
54.225.26.44

 ชื่อเอกสาร : ราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงาม   [ 05 มกราคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร ตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตามที่กระทรวงกระคลังเสนอ โดยกำหนดให้ส่วนราชการ อปท. รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 20 ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดว่า "ในการจ้างก่อสร้าทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้ในประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการอื่น" นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวอยู คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านไร่กอกงาม ตำบลสันปูเลย (ต่อจากโครงการเดิม ถึงบ้านนายปราณี คำกันสิงห์) ขนาดรางภายใน กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.20 เมตร ความหนาพื้นและกำแพง 0.15 เมตร ความยาว 110.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 1 โครงการ 650,000.- บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยได้อนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวแล้วนั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายการนี้)
  ย้อนกลับ