ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,900
เดือนที่แล้ว
5,027
ปีนี้
33,747
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
234,483
ไอพี ของคุณ
54.87.61.215

 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านก๋วยเตี๋ยวลุง   [ 14 กันยายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านก๋วยเตี๋ยวลุงเจริญ-ซอย 5) บ้านป่าขุย ตำบลสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลสันปูเลยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านก๋วยเตี๋ยวลุงเจริญ-ซอย 5) บ้านป่าขุย ตำบลสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กว้าง 500 เมตร ยาว 250 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย งนประมาณ 530,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 548,000.00- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 400.00- บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคารตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กันยายน 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.splmu.go.th หรือ ดwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-011640 ในวันเวลาราชการ ผู้สนใจ้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายังเทศบาลตำบลสันปูเลย ผ่านทางอีเมลล์ 5500503@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 17 กันยายน 2561 โดยเทศบาลตำบลสันปูเลยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.splmu.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 
  ย้อนกลับ