ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,900
เดือนที่แล้ว
5,027
ปีนี้
33,747
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
234,483
ไอพี ของคุณ
54.87.61.215

 ชื่อเอกสาร : ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสัน   [ 20 กันยายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนกันยายน 2562) จำนวน 11 เดือน (จ่ายเงินตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริงไม่เกินวันละ 9-8 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เทศบาลตำบลสันปูเลยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนกันยายน 2562) จำนวน 11 เดือน (จ่ายเงินตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริงไม่เกินวันละ 9.8 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เดือนพฤศจิกายน 2561 มีนาคม เมษายน กรกฎาคม 2562 จำนวน 26 วัน เดือนธันวาคม 2561 มิถุนายน กันยายน 2562 จำนวน 25 วัน เดือนมกราคม  พฤษภาคม สิงหาคม 2562 จำนวน 27 วัน เดืนอกุมภาพันธุ์ 2562 จำนวน 24 วัน รวม 284 วัน (หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ราคากลางตันละ 1,816 บาท รวม 5,054,291.20 บาท (ห้าล้านห้าหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) (1,816 x 9.8 x 284) เทื่อได้ราคาที่ชนะการประกวดราคาแล้ว นำมาหาค่าเฉลี่ยต่อตันโดยปัดเศษทศนิยมทิ้งแล้วนำมากำหนดวงเงินต่อเดือน จ่ายเงินทุกเดือนตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริงแต่ไม่เกินวงเงินต่อเดือน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 400.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 5 ตุุลาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.splmu.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-011640 ในวันเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายระเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกัับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังเทศบาลตำบลสันปูเลย ผ่านทางอีเมลล์ 5500503๑dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยเทศบาลตำบลสันปูเลยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.splmu.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561 
  ย้อนกลับ