ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
204
เมื่อวานนี้
229
เดือนนี้
7,401
เดือนที่แล้ว
9,424
ปีนี้
43,136
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
342,543
ไอพี ของคุณ
3.231.220.225


กรมจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ประกาศรับสมัครพนักงานนวดแผนไทยจำนวนมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์: กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครคนงานเพื่อไปทำงานกับบริษัท Luchin Corporation Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบธุรกิจนวดแผนไทย ในตำแหน่งพนักงานนวดจำนวน 10 อัตรา คุณสมบัติเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 44 ปี สามารถนวดแผนไทย สคนธบำบัด และนวดเท้า มีใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทการนวดไทย จำนวน 150 ชั่วโมงขึ้นไป จากสถานฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตร จากกระทรวงสาธารณสุข หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประเภทการนวดไทย ระดับ 1 ขึ้นไป จากกระทรวงแรงงาน โดยมีเงื่อนไขการจ้างคือ ปฏิบัติงาน 2 ปี ค่าจ้างไม่น้อยกว่า 3,000 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 22,188 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 : 1 ริงกิต = 7.39) นายจ้างจัดอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกในครัวให้ จัดที่พักให้โดยไม่คิดมูลค่า ทำงานวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 6 วันต่อสัปดาห์ นายจ้างรับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินจากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียก่อนเริ่มทำงาน และจากประเทศมาเลเซียกลับประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นสัญญาจ้าง คนงานเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เดือนละ 60 ริงกิต สูงสุดปีละไม่เกิน 360 ริงกิต การรักาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองโดยประกัน นายจ้างทำประกันคุ้มครองการบาดเจ็บในระหว่างการจ้างงานสำหรับแรงงานต่างชาติขององค์การประกันสังคม (SOCSO) และประกันสุขภาพ (SPIK{A) ตามที่รัฐบาลมาเลเซียกำหนด ผู้สนใจติดต่อสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 18 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) และสำเราใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทการนวดไทย โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-112744 ต่อ 26 หรือ Line ID: @doecmi


 
03 ตุลาคม 2562