ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
138
เมื่อวานนี้
208
เดือนนี้
3,559
เดือนที่แล้ว
8,902
ปีนี้
85,226
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
285,962
ไอพี ของคุณ
3.81.29.226


ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ผู้ประกอบการด้าน OTOP หัวหน้าส่วนราชการ โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการจัดทำโฮมเสตย์ และเดินทางไปศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบ บ้านหนองเงือก บ้านป่าบุก บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับความรู้อย่างยิ่ง

13 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งรำลึก ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประดิษฐ์กระทงเล็ก นิทรรศการประดิษฐ์โคมไฟ นิทรรศการประดิษฐ์ผางประทีบซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

13 พฤศจิกายน 2562

ด้วยงานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหัวข้อ "ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการให้ความรู้แก่ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจจะมีขึ้น เพื่อให้ทราบจำนวนผู้ที่จะสมัครอบรมโครงการดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะลงสมัครเลือกตั้งทราบ โดยสามารถแจ้งเชื่อได้ที่งานนิติการ เทศบาลตำบลสันปูเลย หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 053-011640 ต่อ 124 ในวันเวลาราชการ 

05 พฤศจิกายน 2562

05 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ (ท่าขนาด 900 มม.) งายย้ายแนวท่อประชาที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 สายเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา – ดอนแก้ว ตอน 1 บริเวณสี่แยกแม่กวง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทราบเพื่อสำรองน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคต่อไป

05 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ (ท่าขนาด 900 มม.) งายย้ายแนวท่อประชาที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 สายเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา – ดอนแก้ว ตอน 1 บริเวณสี่แยกแม่กวง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทราบเพื่อสำรองน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคต่อไป

05 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองพันธุ์พืชและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและเจ้าของพันธุ์พืช เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิของเกษตรกร นักปรับปรุงพันธุ์พืช และชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืช โดยแจ้งให้เกษตรกรยื่นขึ้นทะเบียน เป็นตัวแทนชุมชนหรือกลุ่มบุคคลที่มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ ตั้งถิ่นฐานในชุมนไม่น้อยกว่า 10 ปี อนุรักษ์พัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น โดยเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 15 วัน และดำเนินการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนต่อไป

05 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. อำเภอดอยสะเก็ด ดำเนินการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในช่วงวันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2562 และกำหนดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในวันสุดท้ายของเดือน หรือขึ้นอยู่กับความพร้อมของอำเภอ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. อำเภอดอยสะเก็ด ได้กำหนดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ดังนั้นจึงประชาสัมพันธ์ให้จิตอาสาตำบลสันปูเลย ที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอดอยสะเก็ด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

31 ตุลาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 ทำไมต้องจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

31 ตุลาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บอย่างไร

 

31 ตุลาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องเตรียมตัวอย่างไร

 

 

 

31 ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยวัดเชฎฐาวรคุปต์ (ป่าขุย) ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานบุญพิธีอบรมสมโภชพุทธาภิเษกพระประธานในวิหาร ยกฉัตรวิหาร ยกฉัตรอุโบสถ ลงฤกษ์ซุ้มประตูโขงและทอดกฐินสายสัมพันธ์ ณ วัดเชฎฐาวรคุปต์ (ป่าขุย) ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.29 น. เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและคณะศรัทธาทุกท่าน เข้าร่วมงานบุญพิธีอบรมสมโภชพุทธาภิเษกพระประธาน ณ วัดเชฎฐาวรคุปต์ (ป่าขุย) ตามกำหนดการดังกล่าว

30 ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ในวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.39 น. เป็นต้นไป ณ วิหารวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ของพระภิกษุสงฆ์สามเณร ประจำคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างกุศลบารมีไว้ในบวรพระพุทธศาสนาสืบไป โดยสามารถติดต่อร่วมบริจาคเงินทำบุญได้ที่ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ขอบุญกุศลนี้จงเกิดแก่ท่านและครอบครัวตลอดไป

30 ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยแม่อุ้ย บุญมี คำราพีช อายุ 90 ปี มาดาของคุณณรงค์ คำราพีช กำนันตำบลสันปูเลย ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ด้วยโรคชรา และได้ตั้งศพเพื่อบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 13 บ้านฝ้ายทอง ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดวันณาปนกิจศพในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ สุสานบ้านยางทอง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลสันปูเลยขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของแม่อุ้ยบุญมี คำราพีช ในครั้งนี้ และขอเรียนเชิญผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ญาติสนิทมิตรสหาย ร่วมทำบุญสวดอภิธรรมศพ และงานณาปนกิจศพตามวันและเวลาดังกล่าว

22 ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศกาลลอยกระทง (ยี่เป็ง) วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งตรงกับวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2562 รวมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประชาชนและผู้จัดงานสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม สถานบริการ มักนิยมเล่นดอกไม้เพลิง จุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน กันอย่างแพร่หลาย อันอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับอากาศยาน โดยเฉพาะในแนวร่อนของอากาศยานซึ่งอยู่ในระดับต่ำ และโคมลอยอาจถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ออากาศยานจากการเล่น จึงขอความร่วมมือประชาชนไม่จุดหรือปล่อยวัตถุอื่นใดหากมีความจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามข้อ 5 คำสั่งสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

21 ตุลาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 47  (692 รายการ)