ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
301
เดือนนี้
2,883
เดือนที่แล้ว
9,078
ปีนี้
29,194
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
328,601
ไอพี ของคุณ
3.230.76.196


ข่าวประชาสัมพันธ์: ตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนดให้เรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการในระหว่างเดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคม สำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินข้ารับราชการประจำปี 2563 ซึ่งได้กำหนดระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2563 โดยเว้นวันที่ 6 เมษายน 2563 ตามที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ในประเทศไทย นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม จนถึง 30 เมษายน 2563 ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันและลดความเสี่ยงของทหารกองเกินและประชาชนในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคดังกล่าว จึงให้เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการประจำปี 2563 จากเดิมออกไปเป็นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2563 สำหรับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ทหารกองเกินที่ได้รับหมายเรียก (สด.35) ไม่สามารถอ้างเหตุในการเลื่อนในการตรวจเลือกตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดวันเวลาไว้แล้ว ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

10 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โควิด -19 ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 สถานการณ์ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19 ทั่วโลกนับถึงเวลา 11.00 น. วันนี้ มียอดสะสมผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 1,603,719 คน ในจำนวนนี้รักษาตัวหายแล้ว 356,655 คน และยอดสะสมผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 95,722 ราย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 50 ราย ในจำนวนนี้กรุงเทพมหานครเจอมากที่สุด 19 ราย ทำให้มียอดสะสมผู้ป่วยล่าสุดที่ 2,473 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย ส่งผลให้ยอดสะสมผู้เสียชีวิตทั่วประเทศที่ 33 ราย และมีตัวเลขผู้รักษาตัวหายแล้วที่ 1,013 ราย ในขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งห้ามจำหน่ายสุราระหว่างวันที่ 10 – 20 เมษายน 2563 เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนต้องระวางโทษทั้งจำและปรับ ตามกฎหมายโรคติดต่อและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในขณะที่ภาครัฐได้งดจัดกิจกรรมสงกรานต์ในทุกระดับ งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด

10 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โควิด-19 ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 ในช่วงสงกรานต์ที่คาดว่าจะมีผู้เดินทางจึงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7(1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 ห้ามบุคคลเดินทางเข้าออก ข้ามเขตจังหวัด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค บริโภค อุปโภคเครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาลและยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจาก ผวจ. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 แจ้งสถานการณ์แพร่ระบาดในประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 54 ราย ยอดสะสม 2,423 ราย ใน 67 จังหวัด เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 32 ราย รักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 52 ราย รวมเป็น 940 ราย ทั้งนี้พบว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 80 ราย คิดเป็น 3.4% ของผู้ป่วยทั้งหมด แบ่งเป็นพยาบาล 36 ราย แพทย์ 16 ราย เภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกร 2 ราย ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตฯ เจ้าพนักงานทันตฯ 2 ราย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 ราย อื่นๆ 10 ราย ไม่ระบุ 13 ราย ในขณะเดียวกันหน่วยงานราชการมีการแจกน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสำหรับฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งใส่มาในขวดน้ำดื่มที่มีอยู่ทั่วไปในตลาด ทำให้มีคนเข้าใจผิดกินน้ำยานี้เข้าไป เพราะคิดว่าเป็นน้ำดื่ม ซึ่งสัปดาห์นี้มีผู้กินน้ำยานี้เข้าไปมารักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จำนวน 6 ราย และคาดว่าจะมีอีกเรื่อยๆ จึงแจ้งเตือนหากได้น้ำยามาควรรีบน้ำฉลากมาติดให้เรียบร้อยและอย่านำขวดน้ำยาในไปวางปะปนกับขวดน้ำดื่ม

09 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดช่องทางให้ประชาชนที่อยู่บ้านและมีเวลาว่างในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เรียนออนไลน์พัฒนาทักษะสายอาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมากถึง 15 อาชีพ เช่น ช่างซ่อม ทำอาหาร ภาษาต่างประเทศและอื่นๆ เรียนฟรีทางเว็ปไซต์ ซึ่งจะสอนในรูปแบบวิดีโอ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มีให้เลือก 15 อาชีพ คือ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างซ่อมโทรทัศน์ การซ่อมโน้ตบุ๊คและไมโครคอมพิวเตอร์ การประกอบอาหารไทย ช่างขับรถยก ช่างเครื่องปรับอากาศ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ช่างพ่นสีรถยนต์ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างไฟฟ้าในอาคาร อาชีพอิสระ (ทำดอกไม้จันทน์ ปั้นโอ่ง) ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลสันปูเลย โทรศัพท์ 053-011640 ต่อ 132

09 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มาอย่างต่อเองแต่ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีแนวโน้มแร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงโอกาสเสี่ยงในการติดต่อโรคและความจำเป็นของประชาชน ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 2 (3) และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมารตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 ) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่งให้สถานที่จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง ปิดพื้นที่หรือบริเวรจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 เมษายน 2563

08 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โควิด-19 ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 มียอดสะสมผู้ติดเชื้อที่ 1,345,726 คน จำนวนผู้เสียชีวิตโดยรวมที่ 74,647 ราย โดยที่ยอดคนรักษาตัวหายแล้วอยู่ที่ 278,413 คน สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 51 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,220 เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิตทั้งหมด 26 ราย ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 39% จากจำนวนผู้เสียชีวิตโควิด-19 ในประเทศไทย 26 ราย ในช่วงเดือนเมษายนที่มีประเพณีสงกรานต์ แนะบุตรหลานวัยทำงานไม่ควรกลับไปเยี่ยมพ่อแม่หรือผู้สูงอายุ ที่ภูมิลำเนาเหตุอาจนำเชื้อโรคไปให้ แนะนำให้ใช้วิธีการสื่อสารช่องทางอื่น เช่น โทรศัพท์ ไลล์ หรือเฟซบุค สำหรับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านให้ยึดหลัก 3 ล. ป้องกันติดโรคโรค

07 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศข้อกำหนดฉบับที่ 2 ตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 แล้วนั้น เพื่อให้มีมาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้นตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงได้กำหนดเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) โดยห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่ง น้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทำงานผลัดการคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 1 ) หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจาพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีการประกาศหรือสั่งห้ามเตือนหรือแนะนำในลักษณะเดียวกับข้อ 1 วรรคหนึ่ง สำหรับจังหวัด พื้นที่หรือสถานที่ใดโดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดหรือเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่งนั้นต่อไป ในกรณีที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลใดซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจัดที่ เอกเทศเพื่อควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

03 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โควิด-19 ที่แพร่ระบาดหนักทั่วโลกในขณะนี้ หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย “กรงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่ออัพเดทสถานการณ์ล่าสุดและเรื่องราวที่เกี่ยวกับ ไวรัสโควิด-19 ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่ออัพเดทสถานการณ์ล่าสุดและเรื่องราวที่เกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์นี้ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ตามสื่อต่างๆ ในขณะที่ WHO เตือนยอดติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกทะลุ 1 ล้านคน โดยองค์การอนามัยโลกได้แจ้งว่าได้กังวลอย่างมากต่อการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกจะมากกว่า 1 ล้านคน และเสียชีวิตเกินกว่า 50,000 รายในเวลาอีกเพียงไม่กี่วัน ซึ่งมียอดผู้เสียชีวิตมากว่า 40,000 คนทั่วโลกในขณะนี้ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563 ว่า พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 104 ราย รวมสะสม 1,875 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย รวมเป็น 15 รายและผู้ที่หายก็มีเพิ่ม 59 ราย รวมทั้งหมด 505 ราย ในขณะที่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศให้พนักงานหยุดงาน 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563 พร้อมจะมีการปรับลดเงินเดือนพนักงานตั้งแต่ 10 – 50% นับแต่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

02 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลยได้รับแจ้งประกาศจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักทะเบียนอำเภอดอยสะเก็ด ในมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดยแจ้งให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งซึ่งเป็นหน่วยบริการที่มีประขาชนติดต่องานเป็นจำนวนมาก ทั้งคนสัญชาติไทยและคนต่างด้าว จึงมีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวและลดความเสี่ยงการติดเชื้อ เทศบาลตำบลสันปูเลยจึงประกาศงดให้บริการลงทะเบียนราษฎร์เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งจะชะลอการให้บริการในเรื่องการแจ้งย้ายที่อยู่ การขอเลขที่บ้าน การเพิ่มชื่อของเด็กเกิดต่างประเทศ การเพิ่มชื่อบุคคลต่างชาติเข้าในทะเบียนบ้าน ยกเว้น การแจ้งเกิด แจ้งตาย และแจ้งย้ายเข้าสำหรับเด็กแรกเกิดและสำหรับบุคคลที่มีใบแจ้งย้ายที่อยู่ จึงประกาศมาเพื่อทราบ

02 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลยได้รับแจ้งประกาศจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการประกาศงดหรือเลื่อนการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ประเพณี พิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ ที่เป็นการรวมตัวกันจำนวนมากในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีการแพร่ระบาดเป็นลำดับ จึงได้มีประกาศให้งดหรือเลื่อนการจัดประเพณีสงกรานต์ งานประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ ที่เป็นการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดไม่สามารถงดหรือเลื่อนการจัดงานนั้นๆ ได้ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ถือปฏิบัติและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

02 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 2 ทั้ง 15 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 15) โดยได้ประชาสัมพันธ์ทุกสื่อช่องทาง เช่น เสียงตามสายหมู่บ้าน หอกระจายข่าวสารเทศบาลตำบลสันปูเลย เว็บไซต์ และเฟ็ซบุคเทศบาลตำบลสันปูเลย ให้เจ้าของทรัพย์สินมาตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันปูเลย และที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้จัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ หากข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หากไม่ถูกต้องให้เจ้าของทรัพย์สินมายืนขอแก้ไขได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันปูเลย ภายใน 15 วันทำการ นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในวันเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

01 เมษายน 2563

ข่าวสารเพื่อเกษตรกร: รัฐบาลประกาศขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด 15,000 บาท ตามมาตรการชดเชยรายได้ผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งเปิดลงทะเบียน 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปนั้น คุณสมบัติ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หลักฐานการลงทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง) รอรับผลการลงทะเบียนผ่าน sms ช่องทางการรับเงิน หมายเลขพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น บัญชีธนาคารของผู้ลงทะเบียนเท่านั้น โดยจะได้รับเงินเยียวยาเร็วสุด 7 วันทำการ ขั้นตอนการลงทะเบียน ตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือมาตรการเยียวยา 5,000 (3 เดือน) เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ผู้ที่ขอรับการเยียวยาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตลอด 24 ชั่วโมง หรือลงทะเบียนผ่านธนาคารรัฐ 3 แห่ง คือ กรุงไทย ออมสิน และ ธ.ก.ส. โดยขั้นตอนเข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จากนั้นอ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์กดลงทะเบียน กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียนตามความเป็นจริง ลงหมายเลขโทรศัพท์ดีที่สุดเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ หลักฐานคือ บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลนายจ้าง เลือกช่องทางการรับเงินซึ่งมี 2 ทางเลือกคือ โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จากนั้นกดปุ่มยืนยัน ระบบจะเข้าสู่หมวดข้อมูลนายจ้างให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อมูลกลับไปแจ้งผลการตรวจสอบผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ภายใน 7 วัน ขั้นตอนนี้กระทรวงการคลังจะทำการคัดกรองผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาแบ่งเป็น 3 กรณีคือ กรณีได้รับสิทธิไม่มีปัญหาก็จะส่ง SMS ยืนยันว่าท่านได้รับสิทธิ์และระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ รายที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะแจ้งสาเหตุว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะเหตุใด เช่น อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม เป็นต้น รายที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมก็จะระบุข้อมูลที่ต้องยื่นเพิ่มพร้อมช่องทาง รายที่ถูกปฏิเสธระบบจะสามรถให้อุทธรณ์เพื่อขอรับสิทธิ์ได้ และจะส่งเป็น SMS พร้อมช่องทางยื่นเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบเพิ่มเติม คนที่มาลงทะเบียนทั้งหมดจะมีระบบตรวจสอบความถูกต้องจากข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนมา คือ ไม่มีงานทำ ตกงาน ค้าขายไม่ดี นั่นคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่ใช่ว่าลงทะเบียนแล้วจะได้ทุกคน ลงทะเบียนแล้วรอรับเงิน ถ้ามีการตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเป็นของปลอมระบบจะทำการตัดข้อมูลออกทันที

30 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูง ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง อาศัยอำนาจตามความมาตรา 35 แห่ง พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งได้แก่ สถานบริการตาม พรบ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพตาม พรบ.ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม) ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์ สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โซนอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กในห้างสรรพสินค้า ตลาดถนนคนเดิน โดยให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมถึงสนามมวย สนามม้า สนามชนไก่ จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

25 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดเป็นการทั่วไป กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้มีประกาศให้งดกิจกรรมการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมกลางแจ้ง การชุมนุมหรือกิจกรรมรวมกลุ่มมวลชน ที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงประกาศขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

25 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนการออกรับบริจาคโลหิตใน วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 ณ เชียงใหม่ศิลาดล หมู่ที่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณทุกท่านและขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

25 มีนาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 51  (758 รายการ)