ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
2,430
เมื่อวานนี้
252
เดือนนี้
4,743
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
14,820
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
215,556
ไอพี ของคุณ
18.212.206.217


ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จะได้ดำเนินการโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2561/62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรให้ครบถ้วน และให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนการพัฒนาทางด้านการเกษตร การส่งเสริมด้านการผลิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลสันปูเลย ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง โดย หมู่ที่ 1 – 6 สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนได้ที่ ศพก.ตำบลสันปูเลย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 16.00 น. และหมู่ที่ 7 – 15 ขึ้นทะเบียนได้ที่ ศพก.ตำบลสันปูเลย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 16.00 น. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน กรณีเกษตรกรรายเดิม นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และข้อมูลเอกสารสิทธิ์การใช้ที่ดิน เช่น เอกสารการใช้ที่ดินตามประมาลกฎหมายที่ดิน โฉนดที่ดิน นส.3ก พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารสิทธิ์ กรณีเช่า นำสัญญาเช่าพร้อมเอกสารสิทธิ์และสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารสิทธิ์ไปด้วย กรณีเกษตรกรรายใหม่ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง และข้อมูลเอกสารสิทธิ์การใช้ที่ดินไปด้วย

14 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยมีประกาศจากจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกำหนดช่วยเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้ง อันมีสาเหตุหลักมาจากากรเกิดไฟป่า การเผาในที่โล่ง สภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบ ประกอบกับความกดอากาศสูงทำให้หมอกควันแผ่ปกคลุมทั่วเมือง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่จึงประกาศให้ดำเนินการดังนี้ 1. มาตรการเตรียมการและป้องกัน ( เดือนตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดึงฟืนออกจากไฟ บริหารจัดการด้วยการชิงเผาทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่า 2. มาตรการรับมือ ( 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562) ซึ่งจะกำหนดเป็นช่วงเวลาห้ามผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ “61 วันไม่เผา ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจต้านภัยหมอกควันและไฟป่าเพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี” 3. มาตรการสร้างความยั่งยืน (เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป) ภายใต้ยุทธศาสตร์ควบคุมไฟอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา ด้วยการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชน และแสวงหาองค์กรภาคประชาชน นักธุรกิจ ฟื้นฟูป่า จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หยุดเผาในที่โล่งทุกชนิด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดต่อไป สำหรับผู้ชี้เบาะแสเพื่อนำไปสู่การจัดกุมผู้กระทำผิดจะมีรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท โดยแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 053-112725 หรือที่หมายาเลข 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

12 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน โดยเน้นการให้บริการในเชิงรุก เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน พร้อมทั้งเป็นการบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะมีการจัดบู๊ทนิทรรศการให้ความรู้ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรทุกภาคส่วน และประชาชนตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมกัน

11 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้รับแจ้งข่าวสารจากจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ประชาชาชนทราบถึงสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงการควบคุมป้องกันโรคดังกล่าว ด้วยมีการรายงานสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ,dik8, 2562 ที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 1,726 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 107.69 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต ปัจจุบันยังพบการเกิดของโรคเป็นกลุ่มในสถานศึกษา ห้างร้าน สถานประกอบการจำนวนหลายแห่ง เนื่องด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดูร้อนจึงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย จึงแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองอยู่เสมอ ช่วยกันสอดส่องดูแลและควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในบุตรหลาน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และมีข้อปฏิบัติง่ายๆ คือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อน ไม่ใช้สิ่งของพวกแก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัวร่วมกัน ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด กินอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผัก ผลไม้ นม ไข่ กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ และใช้ช้อนกลาง นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควรหลักเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานานโดยไม่จำเป็น ติดตามคำแนะอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

11 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปอากาศหนาว มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ทางตอนบนของภาคอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 -–39 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.
สำหรับในช่วงวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ อากาศเย็นและหนาวในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 11 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกความเร็ว 10 – 15 กม./ชม. สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 12 องศาเซลเซียส

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562

08 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 15 องศาเซลเซียส ตอนล่างของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 38 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.
สำหรับในช่วงวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 อากาศเย็นและหนาวในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 11 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกความเร็ว 10 – 15 กม./ชม. สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 12 องศาเซลเซียส

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2562

07 กุมภาพันธ์ 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมใจกันจัดกิจกรรมงาน “ซะป๊ะของดีอำเภอดอยสะเก็ด” ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ด โดยจะมีพิธีเปิดในเย็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมการเดินขบวน การประกวดซุ้มนิทรรศการ การแข่งขันผลิตผลทางการเกษตร การประกวดขนมจีน การออกบูทนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดสาวงามซะป๊ะของดี ฯลฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมให้การสนับสนุนและเที่ยวงาน ซะป๊ะของดีอำเภอดอยสะเก็ด ครั้งที่ 12 ดังกล่าว

07 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก (Valentine day) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสะพานแขวนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คู่สมรสมีหลักประกันที่ดี ส่งเสริมให้ชาย – หญิง ได้จดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นการสร้างความอบอุ่นมีคุณค่าแก่ความทรงจำในสถานที่และบรรยากาศที่สวยงาม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก โดยขอเชิญประชาชนที่เป็นคู่รักกันและมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ร่วมแต่งกายด้วยชุดแต่งงาน และพร้อมกัน ณ บริเวณสะพานแขวนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา พร้อมสักขีพยาน และเข้าร่วมพิธีจดทะเบียนสมรส โดยนายทะเบียนอำเภอดอยสะเก็ด การเข้าร่วมพิธีมอบใบสำคัญการสมรสและกล่าวคำอวยพรให้แก่คู่สมรส พิธีคล้องกุญแจคู่รักสื่อความหมายสัญญาใจ และพิธีมอบของที่ระลึกและจับฉลากรางวัลสำหรับคู่บ่าวสาว การแต่งกาย คู่สมรส ผู้เข้าร่วมพิธี สวมชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ สีแดงหรือชมพู สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-291566

07 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11 – 14 องศาเซลเซียส ตอนล่างของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.
สำหรับในช่วงวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ อากาศเย็นและหนาวในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 11 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกความเร็ว 10 – 15 กม./ชม. สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 12 องศาเซลเซียส

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2562

06 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.
สำหรับในช่วงระยะนี้อากาศเย็นและหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวและหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 5 มกราคม 2562

05 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศไทย ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยประชาชนสามารถเข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้งได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เพียงลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์แจ้งขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ ณ งานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันปูเลย ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ นอกเขตเลือกตั้งซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้ง และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง คือได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไปที่มิใช่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งตนจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง การยื่นคำขอ ยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน ยื่นทางไปรษณีย์ ยื่นทางอินเทอร์เน็ต โดยยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่โดยเขียนรายละเอียดลงในแบบ ส.ส. 1/14 และยื่นคำขอลงทะเบียนล่วงหน้าได้ เพียงแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน คำสั่งแต่งตั้งและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและหลักฐานประกอบด้วย

05 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพงวดเดือน กุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
หมู่ที่ 1 บ้านสันปูเลย 09.00-10.00 น. ณ วัดสันปูเลย หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นดู่ 09.00-10.00 น. ณ วัดสันต้นดู่
หมู่ที่13 บ้านฝ้ายทอง 10.00-10.30 น. ณ วัดยางทอง หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย 10.00-11.00 น. ณ วัดป่าขุย
หมู่ที่ 4 บ้านยางทอง 10.30-11.00 น. ณ ศาลา sml หมู่ที่ 7 บ้านท่ารั้ว 11.00-12.00 น. ณ วัดท่ารั้ว
หมู่ที่ 5 บ้านกอกหม่น 11.00-12.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ยางพระธาตุ 13.00-13.30 ณ วัดยางพระธาตุ
หมู่ที่ 12 บ้านสันทราย 13.00-13.30 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านร้องขุ่น 13.30-14.30 น. ณ.วัดร้องขุ่น
หมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงาม 13.30-14.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 สันทุ่งใหม่ 14.30-15.00 น. ณ ศาลา sml
หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้าหลวง 14.00-14.30 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สันต้นม่วงใต้ 13.00-14.00 น. ณ วัดอัมพวัน
หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสร้าน้อย 14.30-15.00 น. ณ วัดป่าเสร้า

หมายเหตุ กรณีผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถไปรับเงินตามกำหนดเวลาข้างต้นได้ให้มาติดต่อรับเงินในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสวัสดิการและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลสันปูเลย ติดต่อ 053-011640 ต่อ 122 ในวันเวลาราชการ

05 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่ 31 มกราคม 2562

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปอากาศเย็นและหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
สำหรับในช่วงนี้อากาศเย็นและหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 – 12 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวนความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2562

31 มกราคม 2562

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
ประจำวันที่ 29 มกราคม 2562

ลักษณะอากาศโดยทั่วไปอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
สำหรับในช่วงระยะนี้อากาศเย็นและหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าตลอดเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำวันที่ 29 มกราคม 2562

29 มกราคม 2562

                    ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยอำเภอดอยสะเก็ด ได้กำหนดจัดงาน “ซะป๊ะของดีอำเภอดอยสะเก็ด” ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้นระหว่าง วันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ด จึงขอแจ้งให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความประสงค์ร่วมส่งพืชผลทางการเกษตรเข้าร่วมประกวด ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด กองประกวดสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ประเภทพืชผักและผลไม้ ได้แก่ ฟักทองพันธุ์คางคก ฟักเขียว พริกใหญ่สด กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี หอมแดงมัดจุก มะพร้าวน้ำหอม กล้วยน้ำว้าดิบ ประกาศผลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000.- บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 800.- บาท รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 600.- บาท รางวัลชมเชย เงินรางวัล 400.- บาท จำนวน 2 รางวัล

29 มกราคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 39  (583 รายการ)