ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
210
เมื่อวานนี้
318
เดือนนี้
8,079
เดือนที่แล้ว
8,793
ปีนี้
70,563
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
271,299
ไอพี ของคุณ
35.172.100.232


ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยมีประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตของชุมชนเพื่อให้เศรษฐกิจมีความคล่องตัวเกิดการกระจายรายได้ เกิดการสร้างงาน ขณะเดียวกันก็ลดความขัดแย้งในชุมชนและจัดให้กิจการที่อยู่นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย คือ ให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและข้อบัญญัติท้องถิ่นการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (10) ให้ผู้บริการประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎหมายกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ในพื้นที่ซึ่งอาคารได้รับการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยยื่นขอใบอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภท 1 หรือประเภท 2 ซึ่งใช้อาคารเป็นลักษณะเป็นการฝ่าผืนข้อกำหนดตามกฎหมายกรณีใดกรณีหนึ่งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย

18 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย จะดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2562 ในหัวข้อ หัตถกรรมล้านนาการวดพัดและกิจกรรมการทำขนมพื้นบ้านขนมปาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและอนุรักษ์ ศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านล้านนา โดยมีกิจกรรมฐานเรียนรู้หัตถกรรมล้านนาการวาดพัดและการทำขนมพื้นบ้านขนมปาด ซึ่งควรค่าแก่การเรียนรู้และอนุรักษ์ไว้ กำหนดจัดขึ้น วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้นำชุมชน และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

18 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ตามที่เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนจากชุมขนกรณีการก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชม.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 118 บ้านร้องขุ่น อำเภอดอยสะเก็ด ระยะทาง 2,000 กิโลเมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ สทช.ที่ 10/26/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 เริ่มสัญญา 15 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 13 กรกฎาคม 2562 ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน งบประมาณในการก่อสร้าง 15,300,000 บาท โดยมีบริษัทเชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น ชำกัด เป็นผู้รับจ้าง แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการมิได้เพิกเฉยแต่อย่างใด มีการทำหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างทุกเดือน ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เสนอแผนเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ จึงแจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและรับทราบ

18 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมและเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย) หมู่ที่ 12 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะชิงรางวัล การแสดงพระธรรมเทศนาธรรม โดย พระราชโพธิวรคุณ ดร.เมธาจารย์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง กิจกรรมการจับหางบัตรลุ้นรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ผู้นำชุมชน พุทธศาสนิกชน เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ธรรมทูตสัญจรโดยพร้อมกัน

10 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานนิติการ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยกำหนดอบรม วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย ช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำองค์กรทุกภาคีเครือข่าย สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันปูเลย รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งจะมีการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ กฎหมายชาวบ้าน การเสวนาปัญหากฎหมายในท้องถิ่น จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าวโดยพร้อมกัน

04 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนสายกลาง บ้านร้องขุ่น – บ่อหิน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างมาได้ระยะหนึ่ง โดยกรมทางหลวงชนบท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้เป็นถนนบาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซึ่งโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท และมีการก่อสร้างถนนบริเวณสี่แยกท่ารั้วทางเชื่อมต่อถนนบริเวณตลาดท่ารั้ว – บ่อหิน จึงทำให้ถนนเส้นดังกล่าวขรุขระก่อเกิดปัญหาในการสัญจรไปมา ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวขับรถด้วยความระมัดระวัง และอาจหลีกเลี่ยงเส้นทางอื่นเพื่อความปลอดภัย โดยเทศบาลตำบลสันปูเลยได้ประสานแจ้งข้อร้องเรียนไปยัง กรมทางหลวงชนบทเพื่อเร่งดำเนินการ ทั้งนี้ได้รับข้อตอบรับว่า กรมทางหลวงชนบทได้กำลังดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ซึ่งต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง จึงขออภัยผู้ใช้รถมา ณ โอกาสนี้

03 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ไต้หวันเปิดรับสมัครคนงานทั่วไป (ชาย) จำนวน 17 อัตรา ด่วน โดยสามารถสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ คุณสมบัติ เพศชาย อายุระหว่าง 23 – 40 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาจีนกลาง ภาษีอังกฤษ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-112744 ต่อ 26 ทุกวันเวลาราชการ หรือ LINE ID: @doecmi

02 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพงวดเดือน กันยายน 2562 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วันที่ 3 กันยายน 2562 วันที่ 4 กันยายน 2562
หมู่ที่ 1 บ้านสันปูเลย 03.00-14.00 น. ณ วัดสันปูเลย หมู่ที่ 7 บ้านท่ารั้ว 13.00-14.00 น. ณ วัดท่ารัว
หมู่ที่13 บ้านฝ้ายทอง 14.00-15.00 น. ณ วัดยางทอง หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสร้าน้อย 14.00-14.30 น. ณ วัดป่าเสร้า
หมู่ที่ 12 บ้านสันทราย 15.00-16.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้าหลวง 14.30-15.00 น.ณ วัดป่าเสร้าหลวง
หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นดู่ 13.00-14.00 น. ณ วัดสันต้นดู่ หมู่ที่ 10 บ้านร้องขุ่น 13.00-14.00 ณ วัดร้องขุ่น
หมู่ที่ 5 บ้านกอกหม่น 14.00-15.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสันทุ่งใหม่ 14.00-15.00 น. ณ.ศาลา SML
หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย 13.00-14.00 น. ณ วัดป่าขุย หมู่ที่ 15 บ้านไร่กองงาม 15.00-16.00 น. ณ ศาลา sml
หมู่ที่ 4 บ้านยางทอง 14.00-15.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สันต้นม่วงใต้ 14.00-15.00 น. ณ วัดอัมพวัน
หมู่ที่ 11 บ้านยางพระธาตุ 13.00-14.00 น. ณ วัดยางพระธาตุ

หมายเหตุ กรณีผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถไปรับเงินตามกำหนดเวลาข้างต้นได้ให้มาติดต่อรับเงินในวันที่ 5 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสวัสดิการและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลสันปูเลย ติดต่อ 053-011640 ต่อ 122 ในวันเวลาราชการ

02 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งกำหนดการโครงการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมฮอรซันแกรนด์บอลรูม สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพิธีมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย แก่ผู้สูงอายุ การบรรยายพิเศษปัจฉิมวัยในระบบหลักประกันสุขภาพ โดย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. โดยมีโรงเรียน สันปูเลยปัจฉิมวัย เข้าร่วมรับประกาศนียบัตรปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย จึงประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัยทราบ และเชิญชวนร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้สูงอายุตามวันและเวลาดังกล่าว

23 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพอิสระสำหรับผู้พิการ โดยจัดอบรมโครงการสนับสนุนการฝึกงานการสร้างอาชีพเพื่อผู้พิการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ โดยมีหลักสูตรการอบรมคือ โครงการอบรมการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โครงการอบรมแปรรูปอาหาร โครงการอบรมเกษตรผสมผสาน ผู้สมัครต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการที่แยกตามประเภทความพิการ ในกรณีมีผู้ดูแลคนพิการต้องเป็นผู้ดูแลที่มีชื่อยู่หลังบัตรผู้พิการ ผู้พิการต้องมีอายุต่ำกว่า 18 ปี และที่มีอายุ 72 ปีขึ้นไป เป็นผู้พิการติดเตียง ผู้พิการด้านสติปัญญาและจิตใจ หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ 5 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5 ชุด รูปหน้าตรง 1 นิ้ว 5 รูป ระยะเวลาฝึกอบรม กำหนดวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากทางราบการอนุมัติโครงการอบรม ศูนย์ฝึกอบรมคนพิการอาเซียน ดูแลสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรม ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป รวมทั้งพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน

23 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสันปูเลย กำหนดจัดกิจกรรมโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ วัดดอนชัย (ท่ารั้ว) ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น การบรรยายธรรม การใช้วิปัสสนาแก้ปัญหาสังคม โดยพระครูประภัศร์ชัยคุณ เจ้าคณะตำบลสันปูเลย เขต 2 เจ้าอาวาสวัดชัยสถาน (วัดป่าเสร้าน้อย) การเจริญจิตภาวนา โดยคณะสงฆ์ตำบลสันปูเลย จึงขอเชิญผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน และประชาชนโดยทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมกัน

21 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เอเชีย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านตำบลสันปูเลย ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เอเชีย หมู่ที่ 1 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 14 และ หมู่ที่ 15 เข้าร่วมอบรมการทำแหนม เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำ เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ มูลนิธิสร้างสรรค์เอเชีย มา ณ โอกาสนี้

 

19 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลยได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย ในวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมฐานเรียนรู้การประกอบอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล และการทำขนมพื้นบ้าน เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และบทบาททางวัฒนธรรมด้านอาหารที่มีต่อวัฒนธรรมทางสังคม จึงขอเชิญชวนผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมกัน

15 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสันปูเลย เพื่อเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของคณะสงฆ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของทุกภาคส่วน โดยกำหนดประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดใน วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 19.30 – 21.00 น. ณ วัดชัยสถาน ป่าเสร้าน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลสันปูเลย จึงขอแจ้งเรียนเชิญผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำองค์กร วัด และประชาชนเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

 

15 สิงหาคม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์: ตามที่สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย ชมรม อสม. ตำบลสันปูเลย ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้สรุปผลการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายครอบคลุมทั้ง 15 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน จำนวน
ครัวเรือน ครัวเรือน
ที่พบลูกน้ำ HI จำนวน
ภาชนะ ภาชนะ
ที่พบลูกน้ำ CI สีของธง
1 สันปูเลย 30 1 3.33 26 2 7.69 สีเขียว
2 สันต้นดู่ 30 3 10 53 9 16.98 สีแดง
3 ป่าขุย 30 7 23.3 100 13 13 สีแดง
4 ยางทอง 31 4 12.9 63 11 17.46 สีแดง
5 กอกหม่น 30 1 3.33 149 1 0.67 สีเขียว
6 ป่าเสร้าหลวง 30 5 16.7 36 11 30.55 สีแดง
7 ท่ารั้ว 32 8 25 142 8 5.63 สีแดง
8 ป่าเสร้าน้อย 31 5 16.1 80 18 22.5 สีแดง
9 สันต้นม่วงใต้ 30 10 33.3 41 13 31.7 สีแดง
10 ร้องขุ่น 31 4 12.9 84 4 4.76 สีแดง
11 ยางพระธาตุ 30 4 13.3 90 19 21.11 สีแดง
12 สันทราย 30 0 0 82 0 0 สีขาว
13 ฝ้ายทอง 31 2 6.45 88 2 2.27 สีเขียว
14 สันทุ่งใหม่ 31 2 6.45 98 3 3.06 สีเขียว
15 ไร่กองงาม 27 5 18.5 87 10 11.49 สีแดง

13 สิงหาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 45  (671 รายการ)