ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
2,900
เดือนที่แล้ว
5,027
ปีนี้
33,747
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
234,483
ไอพี ของคุณ
54.87.61.215
 ชื่อเอกสาร : กฎหมายน่ารู้ สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม    [ 18 กันยายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร  กฎหมายน่ารู้เพื่อชุมชน: กองทุนประกันสังคม คือกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งเนื่องจากการทำงานรวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน กรณีเจ็บป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้ารับการรักษาพยาลตามสิทธิ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างและไม่เกิน 90 วันต่อครั้งและไม่เกิน 180 วันต่อปี กรณีคลอดบุตรได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจำนวน 12,000 บาท เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 30 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง หากเป็นชายจะได้รับเฉพาะเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจำนวน 12,000 บาท กรณีตาย ได้รับค่าทำศพ 40,000 บาทและเงินสงเคราะห์กรณีตายคือ จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 120 เดือน กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินเหม่าจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุคร 2 คน กรณีชราภาพได้รับเงินบำนาญชราภาพร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และกรณีว่างงาน ถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทนในระหว่างการทำงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน 90 วัน กองทุนเงินทดแทนคือ กองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย สูยเสียอวัยวะหรือสูยเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ ซึ่งเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้างโดยไม่คำนึงถึงวันเวลาและสถานที่แต่จะดูสาเหตุที่ทำให้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 50,000 บาท ค่าทดแทนรายเดือน กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน กรณีไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไปจะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือน กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกายจะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี กรณีทุพพลภาพเนื่องจากการทำงานจะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี กรณีตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน จะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา 3 ปี โดยจ่ายให้กับผู้มีสิทธิตามกฎหมายและค่าทดแทนเป็นจำนวนเงิน 100 เท่าของอัตราสูงสุด ของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน  สำหรับค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่อจากการทำงานจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 50,000 บาท หากบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังเบิกเพิ่มในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่านประกันสังคม โทร 1506 หรือ www.sso.go.th 
    

ย้อนกลับ