ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
270
เมื่อวานนี้
317
เดือนนี้
6,777
เดือนที่แล้ว
8,641
ปีนี้
6,777
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
306,184
ไอพี ของคุณ
3.214.184.250
นายสนธยา ต่างใจ
ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย


นางสาววิภาดา พจนาภรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล1นางอุทุมพร ภูธรใจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)1นางสาววิภา ป้ออินเครือ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบนางดารณี วงศ์แสนศรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการนายพรพจน์ ระบอบ
หัวหน้าฝ่ายปกครองนายอนัน อ่อนสนิท
นิติกร


นางสุมณฑา สาระมาน
นักพัฒนาชุมชน


นางสุพรรณ ปัญญาฟู
นักวิชาการเกษตร


นายสุรพันธ์ คงเจริญพร
นักทรัพยากรบุคคล


สิบเอกธนาวิช คำสายใย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางรวีภรณ์ นันทิวัฒนะโชติ
นักจัดการงานทั่วไป


นายชานนท์ คำโพธิ
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย


นายวุฒิศักดิ์ พรมสาร
นักประชาสัมพันธ์นายพิพัฒน์พงษ์ พิพัฒจริยา
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวดุษฎี ลอยเมฆ
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวเกศมณี ใบเหลือง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรสุปราณี อัตเนย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการนางวรรณิศา ละเลี่ยม
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการนายคณาวุฒิ วงศ์ตา
เจ้าหน้าที่เทศกิจ


นางธัญญาธร จันทร์ต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวณัฐศิญา สร้อยสุวรรณ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลนายธนเดช มณีวรรณ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนว่าที่ ร.ต.หญิง อมรรัตน์ คิดชวงค์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์นายนพดล คำจุกัน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนนายจิรเมธ ปินนา
คนงานทั่วไปนางเอื้องฟ้า กะมะลานนท์
คนงานทั่วไปน.ส.คุณากร นนท์ปัญญากุล
คนงานทั่วไปนายจตุพล ศรีวิชัย
ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไปนายรัซภูมิรพี มีครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจนายสมนึก ชัยสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายบุญธรรม คำจันทร์
พนักงานดับเพลิงนายวรเชษฐ์ อินต๊ะจักร์
พนักงานดับเพลิงนายกิติศักดิ์ ดาษดาคำ
พนักงานขับรถยนต์นายบรรจง คำใจเที่ยง
คนงานทั่วไปนายสุรพล พุทธคำ
คนงานทั่วไปนายอดุลย์ จักร์คำ
คนงานทั่วไปนายกำพล พรมแก้ว
คนงานทั่วไปนายสุรสิทธิ์ คุณยศยิ่ง
คนงานทั่วไปนางสาวพัชรินทร์ สกล
ตกแต่งสวนนางณปภัช สุขเกษม
คนงานทั่วไปนายเต็ง มาลัย
คนงานทั่วไปนายเจษฏา คุณยศยิ่ง
คนงานทั่วไป