ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารอาเซียน

ข้อมูล ITA

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
1,490
เดือนที่แล้ว
4,560
ปีนี้
50,443
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
349,850
ไอพี ของคุณ
34.229.119.29
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
    
1. ด้านกายภาพ
       
1.1    ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล อาณาเขตติดต่อ
            ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    เทศบาลตลาดขวัญ
            ทิศใต้        ติดต่อกับ          เทศบาลสันกลาง                                                               
            ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         เทศบาลสำราญราษฎร์
            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ         เทศบาลสันพระเนตร
 เนื้อที่ประมาณ 19.09 ตารางกิโลเมตร (11,875 ไร่) ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  มีเนื้อที่การเกษตรประมาณ 3,582 ไร่ พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและทำนา
       
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลยมีเนื้อที่ประมาณ 19.09 ตารางกิโลเมตร (11,875 ไร่) มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก และทำนา พื้นที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น สลับร้อนแห้งแล้ง หรือฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู 
       
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ
            มีสภาพอากาศเย็น และร้อน ผสมกัน แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ 
            ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25.0 - 36.2 องศา
            ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22.2 - 32.7 องศา
            ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15.7 - 30.0 องศา
       
1.4 ลักษณะของดิน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหนียว และดินร่วนปนทราย
       
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีแหล่งน้ำดังต่อไปนี้ คือ
            ฝาย    5    แห่ง
            บ่อโยธา    2    แห่ง
            บ่อกรมทรัพย์ฯ    12    แห่ง
            บ่อ รพช.    4    แห่ง
            ลำน้ำ , ลำห้วย    5    แห่ง
   
2. ด้านการเมือง / การปกครอง
       
2.1 เขตการปกครอง แบ่งเป็น  15  หมู่บ้าน โดยมีรายชื่อหมู่บ้านดังต่อไปนี้
            หมู่ที่ 1  บ้านสันปูเลย                หมู่ที่ 9    บ้านสันต้นม่วงใต้
            หมู่ที่ 2  บ้านสันต้นดู่                 หมู่ที่ 10  บ้านร้องขุ่น
            หมู่ที่ 3  บ้านป่าขุย                   หมู่ที่ 11  บ้านยางพระธาตุ
            หมู่ที่ 4  บ้านยางทอง                หมู่ที่ 12  บ้านสันทราย
            หมู่ที่ 5  บ้านกอกหม่น                หมู่ที่ 13  บ้านฝ้ายทอง
            หมู่ที่ 6  บ้านป่าเสร้าหลวง           หมู่ที่ 14  บ้านสันทุ่งใหม่
            หมู่ที่ 7  บ้านท่ารั้ว                    หมู่ที่ 15  บ้านไร่กองงาม  
            หมู่ที่ 8  บ้านป่าเสร้าน้อย

            มีหน่วยงานราชการและสถานที่ทางศาสนา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังนี้
            1.    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน    1     แห่ง
            2.    โรงเรียน    จำนวน    4     แห่ง
            3.    สถานีตำรวจ    จำนวน    1    แห่ง
            4.    วัด    จำนวน    12    แห่ง
            5.    โบสถ์    จำนวน    3     แห่ง
       
2.2  การเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล แบ่งออกเป็น 22 หน่วยเลือกตั้ง แบ่งได้ดังนี้
            หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 1         หน่วยเลือกตั้งที่ 12 บ้านท่ารั้ว หมู่ที่ 7
            หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 1         หน่วยเลือกตั้งที่ 13 บ้านป่าเสร้าน้อย หมู่ที่ 8
            หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2          หน่วยเลือกตั้งที่ 14  บ้านป่าเสร้าน้อย หมู่ที่ 8
            หน่วยเลือกตั้งที่ 4 บ้านป่าขุย หมู่ที่ 3            หน่วยเลือกตั้งที่ 15 บ้านสันต้นม่วงใต้ หมู่ที่ 9
            หน่วยเลือกตั้งที่ 5 บ้านป่าขุย  หมู่ที่ 3           หน่วยเลือกตั้งที่ 16 บ้านร้องขุ่น หมู่ที่ 10
            หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บ้านป่าขุย หมู่ที่ 3            หน่วยเลือกตั้งที่ 17 บ้านร้องขุ่น หมู่ที่ 10
            หน่วยเลือกตั้งที่ 7 บ้านยางทอง หมู่ที่ 4         หน่วยเลือกตั้งที่ 18 บ้านยางพระธาตุ หมู่ที่ 11
            หน่วยเลือกตั้งที่ 8 บ้านกอกหม่น หมู่ที่ 5        หน่วยเลือกตั้งที่ 19 บ้านสันทราย หมู่ที่ 12
            หน่วยเลือกตั้งที่ 9 บ้านกอกหม่น หมู่ที่ 5        หน่วยเลือกตั้งที่ 20 บ้านฝ้ายทอง หมู่ที่ 13
            หน่วยเลือกตั้งที่ 10 บ้านป่าเสร้าหลวง หมู่ที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 21 บ้านสันทุ่งใหม่ หมู่ที่ 14
            หน่วยเลือกตั้งที่ 11 บ้านท่ารั้ว หมู่ที่ 7          หน่วยเลือกตั้งที่ 22 บ้านไร่กองงาม หมู่ที่ 15
   
3.  ประชากร
       
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
          
     จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนตำบลสันปูเลย มีประชากรประมาณ 14,411 คน  จำนวนครัวเรือน 7,722 ครัวเรือน ประชากรแบ่งเป็น ชาย 6,671 คน  และเป็นหญิง 7,740 คน 
 
 หมู่บ้าน   ประชากร    จำนวนครัวเรือน
 (หลังคาเรือน)
 
 ชาย หญิง
รวม
 1. บ้านสันปูเลย 802 937 1,739  817
 2.บ้านสันต้นดู่ 424 463 887  316
 3.บ้านป่าขุย 1,304 1}612 2,916  1,355
 4.บ้านยางทอง 244 273 517  162
 5.บ้านกอกหม่น 406 431 837  391
 6.บ้านป่าเสร้าหลวง 158 176 334  131
 7.บ้านท่ารั้ว 544 614 1,158  606
 8.บ้านป่าเสร้าน้อย 675 759 1,434  1,099
 9.บ้านสันต้นม่วงใต้ 438 497 935  391
10.บ้านร้องขุ่น 839 1,008 1,847  941
11.บ้านยางพระธาตุ 299 340 639  296
12.บ้านสันทราย 155 160 315 109
13.บ้านฝ้ายทอง 139 157 296 105
14.บ้านสันทุ่งใหม่ 380 446 826 457
15.บ้านไร่กองงาม   547 655 1,202 546
รวม
    15,882 7,722
 
(ข้อมูล: งานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลสันปูเลย  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562)
       
3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร
 
ช่วงอายุ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
 อายุต่ำกว่า  18  ปี  1,536 1,381
 อายุ 18 - 59 ปี 4,554  5,575
 อายุมากกว่า 60 ปี  1,147  1,512
 
4. สภาพทางสังคม
      
4.1 การศึกษา 
            ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาล  ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 5  โรงเรียน ดังนี้
            1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย
            2.    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย
            3.    โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย
            4.    โรงเรียนบ้านบ้านเสาร์
            5.    โรงเรียนบ้านป่าขุย - บ้านท่ารั้ว
     
4.2 สาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
            -    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกหม่น
       
4.3 อาชญากรรม ในพื้นที่จะไม่ค่อยมีเหตุอาชญากรรม
       
4.4 ยาเสพติด ในพื้นที่มีแหล่งยาเสพติดในพื้นที่อยู่บ้างเล็กน้อย
       
4.5 การสังคมสงเคราะห์ ในพื้นที่จะมีการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ และมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันปูเลย ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลสันปูเลย

5.  ระบบบริการพื้นฐาน
       
5.1 การคมนาคม ขนส่งเข้าถึงทุกหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและถนนลูกรัง
        5.2    การไฟฟ้า มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
        5.3    การประปา ส่วนใหญ่ในพื้นที่จะมีทุกหมู่บ้าน เป็นประปาบาดาลขนาดใหญ่เกือบทุกหมู่บ้าน  ประชาชนได้รับการอุปโภค - บริโภค อย่างทั่วถึง
        5.4    โทรศัพท์ ในพื้นที่จะมีสถานีโทรศัพท์ครบทุกเครือข่าย ทั้งเครือข่ายมือถือ โทรศัพท์บ้าน และระบบอินเตอร์เน็ต
   
6.  ระบบเศรษฐกิจ
       6.1    การเกษตร พื้นที่ทำการเกษตรของตำบลสันปูเลยมีประมาณ 3,582 ไร่ พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและทำนา ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลสันปูเลย คือ ข้าว โดยมีปัจจัยที่ทำให้ภาคการเกษตรหดตัวได้แก่
            - ความแปรปรวนของสภาพอากาศทำให้เกิดภาวะฝนมาล่าช้าและฝนทิ้งช่วง ส่งผลต่อปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร
            - การชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศไทยทั้งด้านการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศคู่ค้า
        6.2    การประมง ในพื้นที่ไม่มีการทำการประมง
        6.3 การปศุสัตว์ ในพื้นที่ตำบลสันปูเลยจะมีอาสาปศุสัตว์ทุกหมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้านๆ ละ 1 - 2 คน
        6.4 การบริการ ในพื้นที่ตำบลสันปูเลย จะมีการให้บริการเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ดังนี้
            - ร้านค้าชุมชนประชารัฐ
            - บริการนวดแผนไทย
            - สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
            - สถานีจำหน่ายแก๊ส NGV/LPG
            - โรงสีข้าว
            - โรงแรม
        6.5    การท่องเที่ยว มีแหล่งการท่องเที่ยวในเชิงหัตถกรรมงานฝีมือ เช่น งานแกะสลักฯลฯ
        6.6    อุตสาหกรรม ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมประเภทเกษตรกรรม 
        6.7    การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่ตำบลสันปูเลยมีร้านค้าอยู่เป็นจำนวนมากที่จดทะเบียนพาณิชย์เพื่อทำกิจการ และมีเพิ่มขึ้นทุกปี ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนสูงสุด คือ ร้านขายของชำ ร้านขายปุ๋ย ขายเคมีทางการเกษตร เป็นต้น 
        6.8    แรงงาน โดยส่วนมากจะมีเป็นแรงงานที่รับจ้างเป็นรายวัน จะมีแรงงานที่ทำงานประจำประมาณ 30 % 
  
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
        7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน ตำบลสันปูเลยมีพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 3,582 ไร่ โดยส่วนใหญ่ในพื้นที่ จำนวน 15 หมู่บ้าน จะมีพื้นที่ทำการเกษตรครบทุกหมู่บ้าน และมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง 
        7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยอาชีพหลัก คือ ข้าว 
        7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร โดยในพื้นที่จะมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติจำนวน 5 แห่ง และจะมีอ่างน้ำเพื่อการเกษตรอีกเป็นจำนวนมากซึ่งมีทั้งอ่างน้ำสาธารณะ และอ่างน้ำที่ประชาชนในพื้นที่ทำการขุดขึ้นมาเพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร
        7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) ในพื้นที่จะมีแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภค เป็นระบบน้ำประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ครบเกือบทุกหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่บางส่วนบางหมู่บ้านจะมีการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นการส่วนตัว โดยจะทำการเจาะน้ำจากใต้ดินมาใช้เพื่อการอุปโภค และบริโภค แหล่งน้ำกินบางหมู่บ้านจะมีบริการน้ำดื่มหยอดเหรียญไว้คอยบริการให้แก่ประชาชนในพื้นที่
  
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
        8.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ และจะมีศาสนาคริสต์อยู่บางส่วนเล็กน้อย จะมีวัดอยู่ในพื้นที่ จำนวน 11 วัด และ มีโบสถ์คริสต์ 3 โบสถ์
        8.2    ประเพณีและงานประจำปีในพื้นที่ตำบลสันปูเลยจะมีประเพณีและงานประจำปี ดังนี้
            - ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
            - ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
            - ประเพณียี่เป็ง
            - ประเพณีสงกรานต์
            - ประเพณีสลากภัตร
            - ประเพณีเดือนเก้าเป็ง
            - งานสรงน้ำพระธาตุ
            - ธรรมะสัญจร
        8.3    ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลสันปูเลยจะมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้
            - โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง
            - ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการยาสมุนไพร
        8.4    สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในพื้นที่ตำบลสันปูเลยจะมี ดังนี้
            - ไม้แกะสลัก
            - ประทีป (ใช้จุดในงานประเพณียี่เป็ง และใช้งานอื่นๆ)
            - โคมไฟสาน
  
 9. ทรัพยากรธรรมชาติ
        9.1 ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ ตำบลสันปูเลยมีแหล่งน้ำธรรมชาติประกอบด้วย ลำห้วย ลำคลอง  หนองและบึง  ธรรมชาติ  หลายแห่ง  สำหรับลำห้วยที่สำคัญ ๆ ของตำบลสันปูเลย  คือ
        9.2 ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ในเขตตำบลสันปูเลยไม่มีป่า
        9.3 ภูทรัพยากรธรรมชาติเขา ในเขตตำบลสันปูเลยไม่มีภูเขา
        9.4 คุณภาพของของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรในพื้นที่ตำบลสันปูเลยจะใช้ในการปลูกข้าวและพืชอื่นๆ