ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
160
เมื่อวานนี้
240
เดือนนี้
3,547
เดือนที่แล้ว
6,048
ปีนี้
60,710
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
178,967
ไอพี ของคุณ
54.80.96.153


ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน เข้าร่วมพิธีทำบุญหลวงสืบชะตาและฉลองหอระฆังและอาคารพิพิธภัณฑ์รวบรวมกลองปู่จา ณ วัดรัตนปัญญารังสิตย์ (สันต้นดู่) โดยได้เข้าร่วมพิธีฉลองและแสดงมุทิตาจิตรวันคลายวันเกิดพระครูประสิทธิ์ บุญเป็ง ครบรอบ 60 ปี เข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวงประจำปี กิจกรรมการฟ้อนล้านนาจากกลุ่มช่างฟ้อนตำบลสันปูเลย การตีกลองสะบัดชัย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนและคณะศรัทธาเป็นจำนวนมาก

04 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสันปูเลย สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เด็ก และผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนหลับและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย บรรยายเรื่องโภชนาการอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีและกองทุนบทบาทสตรีตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุทั้งที่สามารถดูแลตนเองและไม่สามารถดูแลตนเองได้

03 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางลักษิกา ปุ๊ดพรม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ครู คศ.1) พร้อมด้วยคณะจากเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อโอนย้ายมาสังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย สังกัดเทศบาลตำบลสันปูเลย ซึ่งได้ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและโครงสร้างการบริหารงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้นางลักษิกา ปุ๊ดพรม ได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลบุตรหลานและเด็กนักเรียน และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ

01 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 – 30 เมษายน 2561) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย ประกอบด้วยประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย เขต 1 และเขต 2 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงได้กำหนดจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลยขึ้น โดยมีระเบียบวาระการประชุม การรายงานผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (การแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) แจ้งการขอเช่าพื้นที่ราชพัสดุ บริเวณโรงเรียนบ้านร้องขุ่น หมู่ที่ 10 เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ การแจ้งขอขยายสัญญาเช่าที่ดินวัดบวกป้าน (ร้าง) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย (อาคารใหม่) ญัตติขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลสันปูเลย ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชุมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงฤดูแล้ง แก่ผู้ใช้น้ำตำบลสันปูเลย โดยได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นและกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้น้ำในพื้นที่ โดยมีกลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

23 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการในความเห็นชอบเปิดบ่อนไก่ บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนเกี่ยวกับการเปิดบ่อนไก่ชน ณ บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย ซึ่งส่งเสียงดังและอาจเป็นสิ่งผิดกฎหมาย จึงได้ประชุมคณะกรรมการอันประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือโดยการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าได้รับใบอนุญาติถูกต้องหรือไม่ และส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่ โดยจะมีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาข้อสรุปในการเปิดบ่อนไก่ชนต่อไป

19 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย ได้จัดกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ บริเวณเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกิจกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดี การประกวดส้มตำลีลา การประกวดลาบพื้นเมือง การประกวดกองแอว การแสดงฟ้อนเล็บจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ และกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวตัวแทนผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย กันนันตำบลสันปูเลย พร้อมกันนี้ ในวันที่ 17 เมษายน 2561 ได้เข้าร่วมพิธีคารวะดำหัวพระสังฆาธิการวัดต่างๆ ในตำบลสันปูเลย เพื่อร่วมสืบทอดประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดในแต่ละประเภทและขอขอบคุณทุกหน่วยงาน องค์กร รวมถึงประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. 2561 มา ณ โอกาสนี้

18 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับลดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ณ ที่ว่าการอำเภอดอยดสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับหน่วยงานราชการ สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ด มูลนิธิสว่างสำเร็จ ผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด โดยได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อขับรถในขณะเมาสุรา พร้อมแจ้งกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร “เมาแล้วขับถูกจับติดคุก” พร้อมกันนี้เทศบาลตำบลสันปูเลยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก 7 วันอันตราย ณ บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกท่ารั้ว เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและเป็นจุดพักรถและให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

11 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในการเปิดประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2561 ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย ที่จะถึงนื้

04 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามสถานหน่วยงานภาครัฐ วัด โรงเรียน และดูแลฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านแก่สนัขจรจัดในพื้นที่ตำบลสันปูเลย โดยบ่ายวันนี้ วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวัชระ ศรีโพธิ์ และนางจินตนา แท่นงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ได้ออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงในควมครอบครองและดูแล สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ที่เทศบาลตำบลสันปูเลย ติดต่อ กองสาธารณสุข ในวันเวลาราชการ หรือติดต่อได้ที่ 053-011640 ต่อ 105 ซึ่งสำหรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ หากได้รับวัคซีนดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

03 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมตัดตุงล้านนา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย สภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย และผู้สูงอายุที่สนใจทั้ง 15 หมู่บ้าน รวมถึงกลุ่มสตรีและเยาวชน เข้าร่วมอบรมศึกษาเรียนรู้การประดิษฐ์ตุงใส้หมู ศิลปะการตัดตุงล้านนา ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่เทศกาลปี๋ใหม่เมืองจึงได้อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งได้รับเกียรติจาก วิทยากรบรรยาย อาจารย์ศิริรัตน์ คำชมภู พร้อมกันนี้ผู้สูงอายุได้ร่วมกันตัดตุงประดับเพื่อใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองดังกล่าว

02 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อเช้าวันศุกร์ วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสรรค์สร้างวิชาการ สู่ผลงานการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย 3 จำนวน 30 คน ซึ่งมีชมรมครูผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียน ภายในงานมีการแสดงของเด็กนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล การจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน ผลงานครู ภายใต้บรรยากาศที่ชื่นมื่น เทศบาลตำบลสันปูเลยขอขอบคุณคณะชมรมผู้ปกครองที่ไว้วางใจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุยเป็นสถาบันแรกสำหรับเด็กอนุบาล

26 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อเช้าวันศุกร์ วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวัชริ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและส่างลอง จากวัดกู่ม่านมงคลชัย ตามประเพณีปอยส่างลองเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยกิจกรรมประเพณีดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 28 มีนาคม 2561 ณ วัดกู่ม่านมงคลชัย เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการอุปสมบถสามเณรภาคฤดูร้อน ให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาพระพุทธศาสนาในช่วงปิดภาคเรียน

26 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่ม อสม.ตำบลสันปูเลย หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนปศุสัตว์ตำบลสันปูเลย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้รับความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย เข้าร่วมให้ความรู้ และสาธิตวิธีการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันและการรับวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งได้รณรงค์ป้องกันและบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนต่อไป

22 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยธรรมะชำระใจ ปีที่ 7 ณ วัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ การฝึกจิตด้วยธรรมะ ปลูกฝังความคิดด้านการรักษาสุขภาพโดยใช้แนวทางหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรม การนั่งสมาธิ การเดินจงกลม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีกลุ่มประชาชนตำบลสันปูเลย ทุกเพศ ทุกวัย ทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

20 มีนาคม 2561

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 35  (514 รายการ)