ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
156
เมื่อวานนี้
395
เดือนนี้
7,796
เดือนที่แล้ว
9,424
ปีนี้
43,531
ปีที่แล้ว
98,671
ทั้งหมด
342,938
ไอพี ของคุณ
34.204.168.209


วันพุธ ที่ 30 กรกฎาคม 2557เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ท่านสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย พนักงานเจ้าหน้าที่ สภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย และชมรมผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย ได้จัดพิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย กรุณาให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก พ่อบุญผาย  คำตัน  ประธานผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย เป็นผู้กล่าวคำรายงาน การประกอบพิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันปูเลยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรม ชมรมผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย ผู้นำชุมชน และประชาชนทุกภาคส่วน ตลอดถึงหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลสันปูเลยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย โดยกิจกรรมในงานหลักพิธีเปิดป้ายศูนย์แล้ว กลุ่มผู้สูงอายุเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพับผ้าเช็ดหน้าเป็นรูปสัตว์ และการพับธนบัตรดอกไม้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรมืออาชีพเพื่อให้ความรู้ ได้แก่ คุณวราภรณ์  เกตุบุญเรือง คุณศิริวรรณ  จาปัน  นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนชุดฟ้อนขันดอก โดยเด็กนักเรียนชั้นอนุบาติตำบลสันปูเลย จำนวน 8 คน โดยมีครูผู้ฝึกสอนคือ คุณศุภลักษณ์ รามอ้น  บุคลากรสนับสนุนการสอน หลักจากนั้นท่านนายกได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ประธานชมรมผู้สูงอายุ และสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย เพื่อนำไปเพาะปลูกต่อไป 
26 สิงหาคม 2557

 วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557  เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอ  ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้จัดประชุมสภาเพื่อพิจารณาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 โดยได้แจ้งเรียนเชิญผู้นำชุมชน ประชาชนเข้าร่วมรับฟัง อีกทั้งมีข้อราชการเพื่อหารือในการพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก และได้รับการรับรองจากมติที่ประชุมเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เพื่อจัดทำข้อบัญญัติเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปี 2558 เพื่อเสนออนุมัติงบประมาณต่อไป

26 สิงหาคม 2557

วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย บริษัททรูดิสทริบิวชั่นส์แอนด์เซลส์ ได้จัดทำโครงการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ 3G ให้กับประชาชนตำบลสันปูเลย โดยให้นำเครื่องเก่ารุ่นใหนก็ได้มารับแลกเครื่องใหม่ พร้อมเติมเงิน 200.- บาท ในระบบ 3G ทรูมูฟเอช ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และท่องโลกกว้าง เทศบาลตำบลสันปูเลยจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
26 สิงหาคม 2557

เช้าวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลยได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลขึ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2557 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายนิกุล  จันทร์สะอาด  ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมกันนี้มี นายสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย และคณะผู้บริหารเข้าร่วมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องพิจรณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้มีความรู้ด้วยประเมินทุนทรัพย์หรือนักประเมินทุนทรัพย์จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อดำเนินการลงมติและประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันปูเลยต่อไป
26 สิงหาคม 2557

       จากสถานการณ์ การเจ็บป่วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน ที่มีอัตราป่วยแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลทางด้านสังคมอย่างรวดเร็ว ทำให้วิถึชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลตาม ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด 
       ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันปูเลยจึงได้ทำโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ตำบลสันปูเลย ประจำปี 2557 ขึ้น โดยมีระยะเวลาดำเนินการเดือน พฤศจิกายน 2556 - กันยายน 2557 เพื่อปรับปรุงสุขาภิบาลของผู้ประกอบอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ซึ่งงจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและน้ำ
19 สิงหาคม 2557

 จากสภาพของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลไป ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเสิ่อมศรัทธาต่อศาสนาในระยะที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ไม่เข้าวัด ไม่เข้าใจพระสงฆ์ ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพุทธศาสนา ขาดการมีส่วนร่วมศาสนาของตน
  ดั้งนั้นสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลยร่วมกับเทศบาลตำบลสันปูเลย จึงได้จัดทำโครงการอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปี 2557 โดยมีท่านนายกสว่าง  หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อให้ประประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบไป
19 สิงหาคม 2557

 ปัจจุบันการเจริญเติมโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลไปอย่างรวมเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถึชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องสร้างเด็กให้มีความรู้ ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย ในฐานนะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดี เก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม) จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่1 สิงหาคม  2557 โดยมีท่านนายกสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยเป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะด้านวิชาการอย่างหลากหลาย มีความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์
19 สิงหาคม 2557

ปัจจุบันกระแสโภชนาการสร้างความตื่นตัวในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมรับประทานผักมากขึ้น  เทศบาลตำบลสันปูเลยจึงได้เห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยของประชาชนในตำบล  จึงได้จัดทำโครงการปลูกผักปลอดสารพิษขึ้น ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีท่านสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยเป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผักที่สะอาดและปลอดภัยจากสารพิษ เป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนอีกทางหนึ่ง
19 สิงหาคม 2557

สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคนและสังคม โดยทำหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัว ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูลย จึงได้จัดโครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นเพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถานบันครอบครัวอีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม
18 สิงหาคม 2557

ปัจจุบันประชาชนตำบลสันปูเลย โดยเฉพาะผู้สูงอายุกำลังประสบปัญหาขาดความมั่งคงด้านรายได้ในการดำรงชีวิต และประสบปัญหาด้านสุขภาพ เทศบาลตำบลสันปูเลยในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจและมีหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลสันปูเลย ประจำปี 2557 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านรายได้ และบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนและผู้สูงอายุรวมถึงการสร้างโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถพึ่งพา ตนเองได้ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่เพื่อลูกหลานต่อไป
13 สิงหาคม 2557

โรงเรียนบ้านป่าขุย ร่ววมกับเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านป่าขุย เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และปลูกฝังให้มีจิตสำนึกที่ดีให้แก่นัเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป
18 กรกฎาคม 2557

เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดยท่านนายกสว่าง  หนักแน่น  ,คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบลสันปูเลยทั้ง 15 หมู่บ้าน ร่วมกันรณรงค์ครอบครัวปลอดภัย ชุมชนร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 เพื่อลดอัตราป่วยโดยโรคไข้เลือดออก และเพื่อกำจัดยุงลาย ในวัด โรงเรียน และชุมชน อีกทั้งให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ให้แก่คนในชุมชน ปลูกฝังการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออก เกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง
02 กรกฎาคม 2557

เทศบาลตำบลสันปูเลย มีคนพิการในความรับผิดชอบ จำนวน 160 คน ซึ่งได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลสันปูเลย รายละ 500 บาท เป็นประจำทุกเดือน โดยคนพิการนำเงินไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน แต่กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการและครอบครัว งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม เทศบาลตำบลสันปูเลย จึงจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการขี้น ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
01 กรกฎาคม 2557

 ตามที่ กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอดอยสะเก็ด กำหนดจัดการแข่งขันฟุุตบอลมวลชน "อำเภอดอยสะเก็ดคัพ" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในอำเภอดอยสะเก็ดได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา  ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเล่นกีฬาแทนการพึ่งพายาเสพติดให้โทษ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลของอำเภอดอยสะเก็ดให้มีมาตราฐานยิ่งขึ้้น
 เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬา จึงได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอดอยสะเก็ดคัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 เพิ่่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมนักกีฬาในพื้นที่ตำบลสันปูเลย ได้หันมาออกกำลังกายเพื่อเป็นแนวทางขั้นต้นเพื่อนำไปสู่การแข่งขันในระดับต่างๆ ต่อไป
30 มิถุนายน 2557

ประเพณีการไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนคุณครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย จึงได้จัดพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิ และปฏิบตัิหน้าที่ในการสืบสาน ประเพณีอันดีงามของไทย
 
18 มิถุนายน 2557

|<<<.....3839404142434445>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 42 / 45  (670 รายการ)