ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูล ITA

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

จองคิวขอรับบริการออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
205
เมื่อวานนี้
318
เดือนนี้
8,079
เดือนที่แล้ว
8,793
ปีนี้
70,563
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
271,299
ไอพี ของคุณ
35.172.100.232


เทศบาลตำบลสันปูเลยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทั้งทางร่างกายสติปัญญาและอารมณ์  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ทุกส่วนของสังคมได้มองเห็นความสำคัญของเด็กไทย ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆอันเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อเด็ก   เทศบาลตำบลสันปูเลยจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556  ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 11  มกราคม  2556  ณ  เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและได้รับความสนุกสนานทุกๆปี เพื่อให้ความสำคัญกับเด็กดังคำที่ว่าเด็กวันนี้คือ
ผู้ใหญ่ในวันหน้า    ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย  เช่น  การประกวดวาดภาพระบายสี, ตอบปัญหาเพื่อชิงรางวัล , การเล่นเกมส์ต่างๆอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ ในการริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจมีความเชื่อมั่นในตนเอง
13 มกราคม 2557

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและศึกษาดูงานสาธารณสุขของ อสม. ตำบลสันปูเลย ประจำปี 2557 ในวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2556 เพื่อส่งเสริมด้านองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ และหาประสบการณ์ให้กับ  อสม.  สามารถนำมาพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป
24 ธันวาคม 2556

เทศบาลตำบลสันปูเลย  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการลดคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ใหม่ ตำบลสันปูเลย  โดยได้จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556  เวลา 09.00 - 12.00 น.    ณ บ้านฝ้ายทอง  หมู่13 และบ้านกอกหม่  หมู่ 5 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
24 ธันวาคม 2556

เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยงานสวัสดิการและพัฒนาสังคม ร่วมกับอำเภอดอยสะเก็ด ได้ดำเนินการอบรมการจัดเก็บขข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ประจำปี 2556 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของครัวเรือนในคุ้มบ้านที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง  

17 ธันวาคม 2556

เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ในวันที่ 13 - 14  ธันวาคม  2556  ณ  เทศบาลตำบลสันปูเลย  เพื่อให้สมาชิก อปพร.มีโอกาสทบทวนความรู้เดิมและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิก อปพร.   
16 ธันวาคม 2556

เทศบาลตำบลสันปูเลย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลไชยปราการ  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขอศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรม "การออกกำลังกายแบบรำวงมาตรฐานย้อนยุค" โดยมีคณะผู้ติดตามจำนวน 12 คน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556  เวลา 15.00 น. 
26 พฤศจิกายน 2556

เทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10  จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาระบบประปาดื่มได้ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคให้ได้มาตรฐาน และสร้างความรู้แก่ผู้ดูแลระบบประปาในชุมชน อีกทั้งให้ความรู้การบริหารกิจการประปา ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
25 พฤศจิกายน 2556

      เทศบาลตำบลสันปูเลยได้จัด โครงการส่งเสริมเยาวชนเพื่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และคัดเลือกคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันปูเลย ขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าเสร้า ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้มีความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิธีประชาธิปไตย และมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด พร้อมนี้ได้คัดสรรคคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันปูเลย ประจำปี 2556-2557 ขึ้น เพื่อที่จะได้เป็นแกนนำให้กับเด็กและเยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมอันมีประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่นต่อไป
24 กันยายน 2556


21 สิงหาคม 2556

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556  ได้มีการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการระดมความคิดพิชิตโรคไข้เลือดออก  ตำบลสันปูเลย  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  โดยสนับสนุนงบประมาณโดย ... กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันปูเลย
20 สิงหาคม 2556

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 คณะศึกษาดูงานเทศบาลนครรังสิต  จังหวัดปทุมธานี  ได้ขอศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์  หมู่ 12  ตำบลสันปูเลย  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
20 สิงหาคม 2556

        งานพิธีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิหาคม 2556
ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย  โดยในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 12 รูป และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งข้าราชกาลพลเรือน ครู ตำรวจ ข้าราชการบำนาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษากลุ่มพลังมวลชน ประชาชน พร้อมกันบริเวณสถานที่ประกอบพิธี เพื่อถวายความเคารพและถวายเครื่องราชสักการะ พร้มอกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นของตำบลสันปูเลย จำนวน 15 หมู่บ้าน / มอบป้ายรับรองร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good test) ให้แก่ร้านและแผงลอยในตำบลสันปูเลย ที่ได้ผ่านมาตราฐานของกระทรวงสาธารณสุข เสร็จพิธี
14 สิงหาคม 2556

              ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับ อาสาพัฒนาชุมชน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการหมู่้บานยางพระธาตุ หมู่ที่ 11 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม่น้ำกวง เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยมีกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาพื้นบ้านลงแม่น้ำกวง ณ ศาลาฮ่วมแฮง ฮ่วงใจ๋ ใกล้น้ำกวง บ้านยางพระธาตุ หมู่ที่ 11 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
14 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลสันปูเลยได้จัด โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย  ณ วันชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย) หมู่ที่ 12  ตำบลสันปูเลย  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  26  กรกฎาคม  2556  โดยมีท่านสว่าง   หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย  เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียน  และเพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน
26 กรกฎาคม 2556

     นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาลฯ / เจ้าหน้าที่พนักงาน / ผู้สูงอายุ / กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขบวนแห่เทียนให้แต่ละวัดจำนวน 12 วัด เพื่อเคลื่อนขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาไปยัง วัดยางทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสันปูเลย โดยมี ท่าน ว่าที่ ร้อยตรี สมัย คำชมภู นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว
19 กรกฎาคม 2556

|<<<.....383940414243>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 42 / 43  (638 รายการ)