ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,902
เดือนที่แล้ว
6,799
ปีนี้
72,299
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
190,556
ไอพี ของคุณ
54.163.20.57


ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “สร้างป่า รักษ์น้ำ” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

16 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตตลาดเฉพาะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2 และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลสันปูเลย เข้าร่วมประชุมและอบรม ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตรวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาดในฐานเศรษฐกิจใหม่ ด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตและสามารถจำหน่ายได้ในราคาทีพึงพอใจ พร้อมก้นนี้ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการสนับสนุนรถเก็บเกี่ยวจากกรมการข้าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำเกษตรกรรมในพื้นที่

10 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยความร่วมมือของครู ชุมชนและนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย ซึ่งประกอบด้วยชมรมครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เป็นการแสดงความคิดเห็นร่วมมือกันเพื่อสรรค์สร้างสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนในแต่ละดับชั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างสมวัย เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณชมรมผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย ในการดูแลบุตรหลานของท่าน

09 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้พบปะนักเรียนโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย) ซึ่งมีสมาชิกผู้สูงอายุเกือบ 100 คน ซึ่งการศึกษานอกโรงเรียนตำบลสันปูเลย ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัยเทคนิคการดูแลตัวเองด้วยเต้าเต๋อซิ่นซี ศิลปะการออกกำลังกายด้วยเพลงและท่าประกอบ ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้จากการออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย

09 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำ ณ โรงเรียนบ้านป่าขุย ซึ่งประกอบด้วยเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งได้เชิญวิทยากรมาบรรยาเกี่ยวกับคุณสมบัติและการเป็นนักสืบลูกน้ำที่ดี เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่และโรงเรียนของตนเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยได้สาธิตวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และสร้างความเข้าใจให้กับเด็กนักเรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิตของลูกน้ำจนพัฒนาเป็นยุงลายและเกิดโรคไข้เลือดออก วิธีการดูแลตัวเองและคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก

05 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็นกระตุ้นให้ภาคประชาชนได้ดำเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองภายใต้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเป็นจำนวนมาก

03 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำ ณ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า ซึ่งประกอบด้วยเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งได้เชิญวิทยากรมาบรรยาเกี่ยวกับคุณสมบัติและการเป็นนักสืบลูกน้ำที่ดี เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่และโรงเรียนของตนเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยได้สาธิตวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และสร้างความเข้าใจให้กับเด็กนักเรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิตของลูกน้ำจนพัฒนาเป็นยุงลายและเกิดโรคไข้เลือดออก วิธีการดูแลตัวเองและคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก

27 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน นักเรียนนักศึกษา เด็กและเยาวชน ประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวน เพื่อประชาสัมพันธ์และต่อต้านปัญหายาเสพติดทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนในการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดในครั้งนี้

27 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มสตรีและประชาชนตำบลสันปูเลย ทุกเพศทุกวัย ที่สนใจทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมฝึกอบรม โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย และถูกสุขลักษณะ เช่นเมนูหมูฝอย เมนูหมี่กรอบ เป็นต้น สร้างความรู้ให้กับประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในการผลิตเพื่อจำหน่ายต่อไป เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ให้ความสนใจและพัฒนาทักษะและอาชีพของตัวเองในการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

26 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอันเป็นพาหะนำโรค ด้วยความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย และ อสม.ตำบลสันปูเลย รวมถึงประชาชนในการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของโรคไข้เลือดออกรวมถึงรายงานสถิติจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสันปูเลย วิธีที่ถูกต้องเมื่อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก วิธีการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ 15 หมู่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลายอันเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก

26 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันปูเลย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเกษตรกรตำบลสันปูเลยทั้ง 15 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ชีวิตแบบพอเพียงโดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการเลี้ยงและการสุขาภิบาลไก่ไข่ โดยนายสุดเขตต์ เชิญธงไชย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ดและบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในสัตว์ปีก โดยนายอาทิตย์ ยอดคำลือ ปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด รับฟังหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต และมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงต่อไป

20 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย โดยได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19– 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย และเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการความสำคัญและความเป็นมาของหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายและสืบสานเจตนารมภ์การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ประกอบด้วยสภาวัฒนธรรมและชมรมผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ

20 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้ให้การต้อนรับ คุณจันทร์ตนา มหาวนา ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนเสื้อยืดและเสื้อกีฬาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้มอบเสื้อและร่วมบันทึกรูปภาพกับคณะผู้บริหาร และคณะครูพร้อมด้วยเด็กนักเรียน ซึ่งสร้างความดีใจแก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบพระคุณ คุณจันทร์ตนา มหาวนา ผู้ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย จะได้รับโอกาสและความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

18 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีคณะครูแต่ละท่านเข้าร่วมพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยเด็กนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากการจัดเตรียมพานไหว้ครูแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูอีกด้วย เทศบาลตำบลสันปูเลยขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนของเราได้ดูแลบุตรหลานของท่าน

14 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลยเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด แจ้งดำเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2561 จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริหารสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาลตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

14 มิถุนายน 2561

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 36  (534 รายการ)