ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
1,734
เมื่อวานนี้
246
เดือนนี้
5,485
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
15,562
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
216,298
ไอพี ของคุณ
18.212.222.217


ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.2-ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์และชำนาญการใช้ภาษามาสอนภาษาอังกฤษแก่เด็กนักเรียนดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาด้านภาษาแก่เด็กให้สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

19 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางจินตนา แท่นงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการท่องแดนมหัศจรรย์ไปกับ Zoo Kids Zone ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกพัฒนาการที่สมกับวัย และศึกษาเรียนรู้ชีวิตสัตว์โลก และเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างความสนุกสนานและสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

13 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 – 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลสันปูเลย (อปพร.) เข้าร่วมอบรมโดยได้เชิญวิทยาการมาให้ความรู้เกี่ยวกับความพร้อมของ อปพร. การให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและการเอาชีวิตรอดเป็นหลัก การทำงานเป็นทีม และการเสียสละรวมถึงการแก้ปัญหาเหตุการณ์ฉุกเฉิน

10 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 โดยได้เดินทางไปทัศนศึกษาและเรียนรู้ ณ หมู่บ้านลึกลับแดนไดโนเสาว์ และเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อพัฒนาการที่ดีต่อเด็ก ฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการตามเหตุการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ เป็นอย่างมาก

03 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย และฝ่ายบริหาร ซึ่งมีเรื่องแจ้งในที่ประชุมทั้งหมด 6 วาระ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เรื่องญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขั้นแปรญัตติ) เรื่องญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ขั้นลงมติ) และเรื่องอื่นๆ

28 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย ปฏิบัติงานแทนนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาจากรุ่นสู่รุ่น ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา โดยมีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรม กลุ่มสตรี และประชาชนตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประวัติและจารีตประเพณีการสืบทอดวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งได้รับเชิญพ่อครูผญาล้านนา อาจารย์ถนอมศักดิ์ นวลหล้า เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการประดิษฐ์ สะตวงและอุปกรณ์การใช้งานล้านนา การประดิษฐ์กระทงตามความเชื้อทางล้านนา และการประดิษฐ์เครื่องสืบชะตาตามความเชื่อของคนล้านนา ซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วยังเป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่มชุมชนอีกด้วย โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็อย่างมาก

28 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านฝ้ายทอง และที่ว่าการอำเภอดอยสะเก้ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการ “ปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงน้ำ” ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านฝ้ายทอง ตำบลสันปูเลย โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาและลูกกบลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและทุ่งนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศน์ในชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์ และชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้จากสิ่งแวดล้อมและระบบธรรมชาติที่สมบูรณ์ รวมถึงเป็นการสร้างนิสัยให้คนในชุมชนลดการทำลายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีพิธีมอบประกาศแก่ชมรมรำวงย้อนยุคจำนวน 14 ทีม กิจกรรมส่งเสริมการขายบริษัทโตโยต้าริช สาขาเจ็ดยอด คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน

24 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลยได้จัดกิจกรรมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 เพื่อทดสอบและประเมินความพร้อมของแผนการปฏิบัติการดำเนินงานในการโต้ตอบสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการฝึกซ้อมอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะการปฎิบิตงานให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่ได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบองตนเองอย่างชัดเจน รวมทั้งได้ทบทวนองค์ความรู้ ทักษะการทำงาน และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการต่อเหตุฉุกเฉินของแต่ละบุคคล ภายใต้สถานการณ์สมมุติ ณ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการฝึกซ้อมแผนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

23 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ปฏิบัติราชการทาน นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนบ้านป่าเสร้า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยได้รับเชิญวิทายากรให้ความรู้เกี่ยวกับ สุขาภิบาลอาหาร พรบ.สาธารณสุข และการบริหารจัดการขยะในชุมชน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก

21 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลยได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย ประกอบด้วยประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ซึ่งได้เปิดประชุม 6 วาระ โดยในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติโอนงบประมาณจำนวน 9 รายการ ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขั้นรับหลักการ) โดยมีมติที่ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

16 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพธิเปิดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะกรรมโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัยเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียน และการของบประมาณในการสร้างอาคารเรียน รวมถึงการหารือเพื่อแสดงความคิดเห็นในการคัดเลือกประธานและคณะกรรมการโรงเรียนสันปูเลยชุดใหม่

16 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดย นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2561 พิธีประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชนต่อชุมชน และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ็จำนวน 12 รูป เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

14 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีโครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปี 2561 โดยมีชมรมผู้ครูผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในระดับชันอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในกิจกรรมงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์และมีส่วนร่วมกับโรงเรียน กิจกรรมการแสดงความรักต่อแม่ด้วยการมอบดอกมะลิและการ์ดอวยพรให้แม่ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดี เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ากิจกรรมโครงการดังกล่าว

10 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ตำบลสันปูเลย ประจำปี 2561 โดยมีกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสันปูเลย ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร เพื่อให้อาหารและน้ำในชุมชนมีความสะอาดถูกหลักอนามัยและสุขาภิบาล ปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากการบริโภคอาหารและน้ำในชุมชน พร้อมกันนี้ผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยที่เข้ารับการฝึกอบรมยังได้รับป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ซึ่งเป็นเกณฑ์หนึ่งตามมาตรฐานการตรวจสอบความถูกสุขลักษณะอีกด้วย

09 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางจินตนา แท่นงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย คณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำสื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย ทั้งนี้เพื่อจะได้นำองค์ความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้ครูผู้ดูแลเด็กในการพัฒนาตัวเอง และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลเด็กต่อไป

09 สิงหาคม 2561

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 38  (558 รายการ)