ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
160
เมื่อวานนี้
240
เดือนนี้
3,547
เดือนที่แล้ว
6,048
ปีนี้
60,710
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
178,967
ไอพี ของคุณ
54.80.96.153


 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การพัฒนาประเทศในก้าวต่อๆไปจำเป็นต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล ซึ่งจะต้องแข่งขันกันทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม เด็กและเยาวชนจึงต่้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความคิด สุขภาพอนามัย ตลอดจนทักษะในการประกอบวิชาชีพ และทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข  เพื่อนำพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศ
 เทศบาลตำบลสันปูเลย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสันปูเลยขึ้น ในวันที่ 4-7 พฤภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า ตำบลสันปูเลย  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชี่ยงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้เด็กและเยาวชนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชนในเขต
10 เมษายน 2557

เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดยนายสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงาน ,ลูกจ้าง เทศบาลตำบลสันปูเลย ให้การต้อนรับ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์  นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมคณะผู้ติดตามจากอำเภอดอยสะเก็ด ให้เกียรติตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลสันปูเลย ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย
06 มีนาคม 2557

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนิน"โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดและทำหมันแก่สุนัข/แมว ประจำปี 2557" เพื่อเป็นการกระตุ้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ลดอัตราการเกิดโรคและการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์และในคน รวมทั้งกระตุ้นการสร้างจิตสำนักแก่ประชาชนในการเลี้ยงสุนัขและแมว อีกทั้งยังเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนมากขึ้น
06 มีนาคม 2557

เทศบาลตำบลสันปูเลย จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี , ศึกษาดูงานนอกสถานที่เรื่องการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง  ในวันที่24-47 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน และเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการปฎิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันปูเลยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
04 มีนาคม 2557

 ด้วยเทศบาลตำบลสันปูเลย มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการจัดตั้งและพัฒนาผู้ผลิตชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาสินค้า OTOP ในตำบลสันปูเลยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  ดังนั้นจึงได้จัด "โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบ OTOP" ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2557  ณ ศูนย์แสดงสินค้ามอยอง OTOP จังหวัดระยอง และศึกษาดูงาน กลุ่มจักสาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ สร้างงาน สร้างรายได้ และเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ต่อไป

 

03 มีนาคม 2557

เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดยนายสว่าง   หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยและคณะผู้บริหาร  , สมาชิกสภาเทศบาล  กำนันผู้ใหญ่บ้าน, แม่บ้าน , อสม, ข้าราชการ ,พนักงาน-ลูกจ้าง เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรม“วันซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ประจำปี 2557   เพื่อเผยแพร่ผลิตผล   และผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลสันปูเลย  ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน    รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวอำเภอดอยสะเก็ด  
      ในการนี้เทศบาลตำบลสันปูเลยได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมงานดังกล่าว 7 กิจกรรม คือ ร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดงาน , จัดแสดงนิทรรศการของตำบล , จัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปตำบลสันปูเลย , ประกวดธิดาดอยสะเก็ด , ประกวดรำวงย้อนยุค ,ประกวดส้มตำลีลา และการประกวดอาหารพื้นเมือง ในวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์  2557  ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
24 กุมภาพันธ์ 2557

งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม  เทศบาลตำบลสันปูเลย  จัดทำโครงการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านตำบลสันปูเลย  โดยฝึก
การทำน้ำยาซักผ้า, น้ำยาปรับผ้านุ่ม ,น้ำยาล้างจาน และสบู่เหลว  เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านตำบลสันปูเลยได้มีอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้  รวมถึงทำใช้เองในครัวเรือน   เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนของกลุ่มแม่บ้าน โดยใช้งบประมาณเทศบาลตำบล
สันปูเลย หมู่บ้านละ 15,000 บาท ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน รวมทั้งหมดเป็นเงิน 225,000 บาท
24 กุมภาพันธ์ 2557

เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดยนายสว่าง  หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,ราชการ,พนักงาน เทศบาลตำบลสันปูเลย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองพน เพื่อศึกษาดูงาน "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557  ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด  จังเชียงใหม่
10 กุมภาพันธ์ 2557

นายสว่าง   หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ของกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีบ้านกอกหม่น โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกายโยคะเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2557 ณ วัดศรีสวัสดิ์ บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

10 กุมภาพันธ์ 2557

เทศบาลตำบลสันปูเลยนำโดย นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย จัดการแข่งขันกีฬา "สันปูเลยเกมส์"ครั้งที่5 ในวันที่18- 26 ..57เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในตำบลได้ออกกำลังกายร่วมกันทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา2ประเภทคือกีฬาทั่วไปได้แก่การแข่งขันฟุตบอลชาย,เซปักตะกร้อเปตอง, หมากฮอส,การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน และประเภทที่ 2คือกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่กีฬาเตะปี๊ปชาย(ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป)เตะปิ๊บหญิง(ผู้สูงอายุ50 ปีขึ้นไป) , วิ่งเสียบผลัด, ชักเย่อ,วิ่งผลัดซุบเปอร์แมน, วิ่งอุ้มบุญ, ตีกอล์ฟพิสดาร เป็นต้น

07 กุมภาพันธ์ 2557

ด้วยทางเทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดยนายสว่าง หนักแ่น่น ร่วมกับสภาวัฒนธรรม  ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมประชาชน ของคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด ในวันอังคารที่ 28  มกราคม 2557 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  พระอารามหลวง  ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
28 มกราคม 2557

เทศบาลตำบลสันปูเลยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทั้งทางร่างกายสติปัญญาและอารมณ์  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ทุกส่วนของสังคมได้มองเห็นความสำคัญของเด็กไทย ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆอันเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อเด็ก   เทศบาลตำบลสันปูเลยจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556  ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 11  มกราคม  2556  ณ  เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและได้รับความสนุกสนานทุกๆปี เพื่อให้ความสำคัญกับเด็กดังคำที่ว่าเด็กวันนี้คือ
ผู้ใหญ่ในวันหน้า    ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย  เช่น  การประกวดวาดภาพระบายสี, ตอบปัญหาเพื่อชิงรางวัล , การเล่นเกมส์ต่างๆอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ ในการริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจมีความเชื่อมั่นในตนเอง
13 มกราคม 2557

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและศึกษาดูงานสาธารณสุขของ อสม. ตำบลสันปูเลย ประจำปี 2557 ในวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2556 เพื่อส่งเสริมด้านองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ และหาประสบการณ์ให้กับ  อสม.  สามารถนำมาพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป
24 ธันวาคม 2556

เทศบาลตำบลสันปูเลย  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการลดคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ใหม่ ตำบลสันปูเลย  โดยได้จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556  เวลา 09.00 - 12.00 น.    ณ บ้านฝ้ายทอง  หมู่13 และบ้านกอกหม่  หมู่ 5 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
24 ธันวาคม 2556

เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยงานสวัสดิการและพัฒนาสังคม ร่วมกับอำเภอดอยสะเก็ด ได้ดำเนินการอบรมการจัดเก็บขข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ประจำปี 2556 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของครัวเรือนในคุ้มบ้านที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง  

17 ธันวาคม 2556

|<<<.....29303132333435>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 33 / 35  (514 รายการ)