ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
1,822
เมื่อวานนี้
246
เดือนนี้
5,485
เดือนที่แล้ว
10,077
ปีนี้
15,562
ปีที่แล้ว
82,479
ทั้งหมด
216,298
ไอพี ของคุณ
18.212.222.217


ตามที่รัฐบาลได้แจ้งเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม 2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 นั้น เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม 2557 นี้โดยพร้อมเพรียงกัน
24 พฤศจิกายน 2557

เมื่อวันศุกร์  ที่ 31 ตุลาคม และวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป เทศบาลตำบลสันปูเลยได้จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณียี่เป็งลอยกระทง ประจำปี 2557 ขึ้น ณ บริเวณเทศบาลตำบลสันปูเลย  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยท่านสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  สภาวัฒนธรรม  ชมรมผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย  กลุ่มสตรี  อสม. และทุกภาคีเครือข่ายตำบลสันปูเลย รวมถึงประชาชนในพื้นที่  ได้เข้าร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมและวิถึชีวิตจารีตประเพณียี่เป็งอย่างพร้อม เพียงกัน  โดยได้รับเกียรติจากท่านบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมปล่อยโคมไฟจำนวน 9 ลูก  เพื่อสักการะเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์  อันเป็นสัญลักษณ์ของงานประเพณียี่เป็งล้านนาไทย  โดยมีกิจกรรมได้แก่  การประกวดซุ้มประตูป่า  การร้องเพลงไทยลูกทุ่นรุ่นประชาชนและเยาวชนทั่วไป  การประกวดโคมลอย  การประกวดโคมไฟลอดห่วง   การประกวดรถแห่กระทง   การประกวดนางนพมาศ  การแสดงดนตรีสดของวงเอ็ดดี้และวงโนรา  การแข่งขันชกมวยไป  การออกฉลากมัจฉากาชาด  และการจัดแสดงสินค้าภายในงาน  สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้แก่ประชาชนตำบลสันปูเลยเป็นอย่างมาก
07 พฤศจิกายน 2557

 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ทำกิจกรรมนันทนาการให้ผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย โดยจัดกิจกรรมฝึกทักษะทางความคิด และทักษะความจำ นำโดยคุณครูเยาวลักษณ์   คุณยศยิ่ง ครูผู้ดูแลเด็ก และดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย ในครั้งนี้ได้มีนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุยได้มาเล่านิทาน เพื่อสร้างเสียงหัวเราและรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุอีกด้วย  นอกจากนี้ยังมีท่านนายกสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย และท่านรองจินตนา  แท่านงาน  รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้เข้ามาเยี่ยมชมและกล่าวทักทายกลุ่มผู้สูงอายุสร้างความประทับใจให้แก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง 

20 ตุลาคม 2557

 เช้าวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2557 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 และได้ทำการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย ประกอบด้วย นายนิกุล  จันทร์สะอาด ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ร่วมด้วย นายสว่าง   หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยพร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเข้ารับฟังและชี้แจงรายละเอียดโครงการต่างๆ ซึ่งการประชุมดำเนินไปด้วยดี และได้ข้อสรุปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาชุมชนตำบลสันปูเลยต่อไป
30 กันยายน 2557

 แม่น้ำกวงเป็นแหล่งธรรมชาติที่สำคัญของตำบลสันปูเลย เป็นแม่น้ำที่เกิดจากเทือกเขาที่อยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านมายังตำบลสันปูเลย ซึ่งประชาชนได้ใช้น้ำจากแม่น้ำกวง เพื่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม จากการขยายตัวของชุมชน ทำให้มีน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชน และโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำเสียโดยไม่ได้ผ่านการบำบัดน้ำเสีย ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ และมีแนวโน้มที่จะมีปัญหารุนแรงมากขึ้นอันผลมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวเทศบาลตำบลสันปูเลย จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม่น้ำกวงขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กันยายน 2557 โดยได้รับความร่วมมือระหว่างบ้านยางพระธาตุหมู่ที่ 11 และชุมชนในตำบลสันปูเลย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนได้ร่วมกันรักษาแม่น้ำให้ปราศจากมลพิษ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆให้คงอยู่ สร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเป็นสายน้ำของชุมชนสืบทอดให้ลูกหลานต่อไป
29 กันยายน 2557

วันพุธ ที่ 24 กันยายน 2557  เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากอง          ส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการประชาคมหมู่บ้าน ณ บ้านท่ารั้ว หมู่ที่ 7  ซึ่งได้ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประชาคมและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ของแต่ละส่วนราชการ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี ข้อมูลโดยกองคลัง การประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพและการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมถึงงานทะเบียนและบัตร การย้ายชื้อเข้าและออกในทะเบียนบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับฟังการชี้แจงข่าวสารจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่ารั้ว ผู้ใหญ่บรรพจน์  ปันปวง อีกด้วย
26 กันยายน 2557

วันพุธ ที่ 24 กันยายน 2557  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำการซ้อมแผนอัคคีภัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์เทศบาล มีควันและมีประกายไฟขึ้น ส่งกลิ่นเหม็นไหม้และมีเพลิงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแม่บ้านมาพบเห็นจึงแจ้งงานป้องกันเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ในอาคาร และวิ่งออกจากอาคาร ในขณะที่ชุดดับเพลิงได้ทำการดับเพลิงอย่างทันท่วงที เสียหายเฉพาะจุดบริเวณด้านหน้าห้องประชาสัมพันธ์เท่านั้น เป็นการซ้อมแผนอัคคีภัยเพื่อแจ้งเตือนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังภัยเหตุไฟไหม้ และเตือนสติการใช้ไฟฟ้าอย่างรอบคอบและไม่ประมาท
26 กันยายน 2557

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ Day camp for kids ในวันที่ 19 กันยายน 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  อีกทั้งส่งเสริมให้ผู่เรียนเป็นผู้มีศิลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเด็กให้เหมาะสม ในครั้งนี้ ท่านนายกสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีหัวหน้าศูนย์ฯ ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร และชมรมผู้ปกครองร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
19 กันยายน 2557

 ศาสนพิธี เป็นพิธีกรรมทางศาสนาในการนำหลักธรรมของศาสนาลงสู่การปฏิบัติของศาสนิกชน การปฏิบัติศาสนพิธีที่มีความเรียบร้อย สวยงาม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จะก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลต่างๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมในพิธีนั้นๆ
 ดังนั้นสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย ร่วมกับเทศบาลตำบลสันปูเลย และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันพิจรณาเห็นว่า ศาสนพิธีเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีการสืบทอง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ 2557 ขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ วัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย) ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสนาและเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติศาสนพิธี อีกทั้งให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต


17 กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชนตำบลสันปูเลย ประจำปี 2557 พร้อมด้วยพิธีเปิดป้ายสัญญาณไฟจราจรสี่แยกท่ารั้ว โดยได้รับเกี่ยรติจากท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะ กรุณาให้เกรียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ท่านนายกสว่าง  หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย กล่าวรายงานโดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างหนาแน่น ภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการโครงการเทศบาลพบประชาชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาตำบลสันปูเลย และมีกิจกรรมต่างๆอาทิตเช่น การบริการตรวจวัดความดัน ตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น การบริการจัดเก็บภาษี ซึ่งสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
17 กันยายน 2557

วันศุกร์ ที่ 5 กันยายน  2557  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้จัดกิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัยตำบลสันปูเลย ประจำปี 2557 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดตำบลสันปูเลยกว่า 50 ร้าน เจ้าของร้านขายของชำ จำนวนกว่า 20 ร้าน แม่บ้านผู้ประกอบการ ปรุงอาหารในหมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน และแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสันปูเลยอีก 15 ท่าน รวมประมาณ 100 ท่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้จำหน่ายอาหารสดได้มีความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารและการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการต่างมีข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาร้านค้าในชุมชนให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
10 กันยายน 2557

 วันศุกร์ ที่ 5 กันยายน  2557  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่         ได้ดำเนินกิจกรรมวันเติมสุข ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าไผ่ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ โดยชมรมผู้สูงอายุและสภาวัฒนธรรมตำบลป่าไผ่ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่น โดยในวันนี้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อจำหน่าย และการผลิตสินค้าทำจากมือ (Hand made) ได้แก่ กระเป๋าสาน ยาหม่องขี้ผึ้ง ยาหม่องน้ำ พินเสนน้ำ ยาเหลือง ยาเขียว สเปรย์ไล่ยุง โลชั่นทากันยุง ยาดมสมุนไพร ยาดมพกพา และสิงค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุได้รวมตัวกันเพื่อผลิตสินค้าขึ้นและจัดจำหน่ายในรูปของชมรม โดยมีรายได้หมุนเวียนในชมรม นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นของคนในตำบล สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน ป้องกันโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในวัยชรา และเป็นการออกกำลังกาย พัฒนาจิตใจ ฝึกสมาธิในการทำงาน สร้างความสุขและความสนุกสนานแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง  ช่วงบ่ายมีกิจกรรมวันเติมสุข กิจกรรมนันทนาการสร้างเสียงหัวเราะ และผ่อนคลายในการทำงาน มีกิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะ ทำให้ผู้สูงอายุได้พักผ่อนและมีกิจกรรมทำร่วมกันอีกด้วย
10 กันยายน 2557

วันจันทร์ ที่ 8 กันยายน  2557 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลยได้ให้การต้อนรับคณะผู้จัดทำโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดเชียงใหม่ (กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่) โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกศรัณย์  แสนพรหม  พร้อมคณะ ซึ่งมี นายสว่าง  หนักแน่น  นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย      ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ การจัดฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน เพื่อการปรองดอง สร้างความสมานฉันท์ เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความรักความสามัคคีและสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงของชาติ ประกอบด้วยประชาชนตำบลสันปูเลยเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการประพฤตปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎหมายและสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในชุมชน จังหวัด และประเทศชาติต่อไป และหากมีข้อร้องเรียนสามารถแจ้งสายด่วน กอ.รมน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่หมายเลข 053-112721
10 กันยายน 2557

วันอังคาร ที่ 9 กันยายน  2557  เวลา 10.00 น. งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดย นายสว่าง  หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วย คุณจินตนา  แท่นงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2557  ณ ห้องแถลงข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านชนะ  แพ่งพิบูลย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวในวันนี้ พร้อมกันนี้มีหน่วยงานราชการอื่นเข้าร่วมแถลงข่าว และสื่อมวลชนทุกแขนง สถานีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และมวลข่าวท้องถิ่นเชียงใหม่ เข้าร่วมบันทึกภาพและเสนอข่าวโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์  ที่  15 กันยายน 2557 ณ บริเวณสี่แยกบ้านท่ารั้ว หมู่ที่ 7 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร กรุณาให้เกียรติเป็นองค์ประธานเปิดงานในครั้งนี้
10 กันยายน 2557

 การพัฒนาประเทศชาติจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคคลในชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดให้มีความเจริญ เป็นอับดับแรกเสียก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งของการพัฒนาด้านอื่นๆต่อไป  ดังนั้นจริยธรรมจึงเป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  เพราะจริยธรรมเป็นแนวทางให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาสม
 ดังนั้นกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ขึ้นในวันอังคาร ที่ 9 กันยายน ณ วัดชัยสถาน (วัดป่าเสร้าน้อย) หมู่ที่ 12 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์แก่นักเรียน  อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน
09 กันยายน 2557

|<<<.....293031323334353637.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 33 / 38  (558 รายการ)