ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,902
เดือนที่แล้ว
6,799
ปีนี้
72,299
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
190,556
ไอพี ของคุณ
54.163.20.57


ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลยได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย ประกอบด้วยประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ซึ่งได้เปิดประชุม 6 วาระ โดยในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติโอนงบประมาณจำนวน 9 รายการ ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขั้นรับหลักการ) โดยมีมติที่ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

16 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพธิเปิดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะกรรมโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัยเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียน และการของบประมาณในการสร้างอาคารเรียน รวมถึงการหารือเพื่อแสดงความคิดเห็นในการคัดเลือกประธานและคณะกรรมการโรงเรียนสันปูเลยชุดใหม่

16 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดย นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2561 พิธีประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชนต่อชุมชน และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ็จำนวน 12 รูป เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

14 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีโครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย ประจำปี 2561 โดยมีชมรมผู้ครูผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในระดับชันอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในกิจกรรมงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์และมีส่วนร่วมกับโรงเรียน กิจกรรมการแสดงความรักต่อแม่ด้วยการมอบดอกมะลิและการ์ดอวยพรให้แม่ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดี เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ากิจกรรมโครงการดังกล่าว

10 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ตำบลสันปูเลย ประจำปี 2561 โดยมีกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสันปูเลย ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร เพื่อให้อาหารและน้ำในชุมชนมีความสะอาดถูกหลักอนามัยและสุขาภิบาล ปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากการบริโภคอาหารและน้ำในชุมชน พร้อมกันนี้ผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยที่เข้ารับการฝึกอบรมยังได้รับป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ซึ่งเป็นเกณฑ์หนึ่งตามมาตรฐานการตรวจสอบความถูกสุขลักษณะอีกด้วย

09 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางจินตนา แท่นงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย คณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำสื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย ทั้งนี้เพื่อจะได้นำองค์ความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้ครูผู้ดูแลเด็กในการพัฒนาตัวเอง และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลเด็กต่อไป

09 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ วังปลาบ้านท่าทุ่ม - ยางพระธาตุ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการร่วมอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด และส่งเสริมให้ระบบนิเวศน์ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เป็นไปตามวงจรและระบบนิเวศน์ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างองค์กร

09 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดย นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความจรรักภัคดีและถวายราชสดุดี โดยมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

31 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยความร่วมมืองานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยกลุ่มสตรีตำบลสันปูเลย ทั้งนี้ได้รับฟังความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนที่ถูกต้อง ให้สอดรับกับนโยบาลหลักของงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ซึ่งนอกจากการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนแล้ว ยังเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพด้วยการให้ความรู้ด้านโภชนาการและการประกอบอาหารสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายอีกด้วย สร้างและปลูกฝังให้กลุ่มสตรีสามารถนำไปต่อยอดสายอาชีพของตัวเองและสร้างรายได้ต่อไป

25 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูประภัทธ ไชยคุณ เจ้าอาวาสวัดชัยสถาน เจ้าคณะตำบลสันปูเลย เขต 2 เมตตาเทศนาธรรมแก่ชมรมครูผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในการส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน สร้างความสุขสงบให้เกิดขึ้น เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ด้วย

25 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลสันปูเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชนทุกภาคีเครือข่าย กลุ่ม อสม. ตำบลสันปูเลย เข้าร่วมรับฟังหลักการเขียนโครงการ และการร่างแผนสุขภาพเพื่อคนในชุมชน การคำนึงถึงแนวโน้มของโรคติดต่อและโรคที่เกิดจากยุง และสัตว์เลี้ยง เพื่อเพิ่มทักษะการดูแลตัวเองให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อสามารถนำไปขยายและชี้แนะให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบและเข้าใจมากยิ่งขึ้น

25 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ Bell Villa Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์ ดร.มหาอัมพร ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดสันคะยอม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายธรรมในหัวข้อ “หลักพรห์มวิหารสี่ในการปฏิบัติงนราชการ” และอาจารย์จากมหาวิทยาพายัพเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 โดยได้รับความสนใจจากข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้จะได้นำความรู้ที่ได้นำมาพัฒนาตัวเองและการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

25 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพืธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีชมรมครูผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้เข้าร่วมพิธีเจิมเบ้าหล่อเทียนและเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาขีดความสามารถการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับช่วงวัย

23 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย โดยกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยสร้างเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตสัตว์ การดำรงเผ่าพันธุ์ การดำรงชีพ ทั้งสัตว์กินพืชและกินเนื้อ เป็นการเสริมสร้างความสุขและความเข้าใจต่อชีวิตสัตว์โลก ซึ่งได้รับความสุขสนุกสนานเป็นอย่างมาก โดยผู้สูงอายุได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ ดูการแสดงความสามารถของสัตว์หลากหลายชนิด ซึ่งเป็นการสร้างเสริมกำลังใจให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายและเข้าใจชีวิตสัตว์มากขึ้น

23 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับ นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ร่วมเป็นเกียรติประธานในพิธีเปิด พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีและเป็นการน้อมรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้กล่าวปฎิญาณตน “งดเหล้าเข้าพรรษา” และเข้าร่วมกิจกรรมพิธีปลูกต้นไม้ โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ” สร้างความสุขอิ่มเอมใจแก่ประชาชนชาวตำบลสันปูเลยเป็นอย่างยิ่ง

23 กรกฎาคม 2561

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 36  (534 รายการ)