ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
159
เมื่อวานนี้
240
เดือนนี้
3,547
เดือนที่แล้ว
6,048
ปีนี้
60,710
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
178,967
ไอพี ของคุณ
54.80.96.153


ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็นกระตุ้นให้ภาคประชาชนได้ดำเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองภายใต้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเป็นจำนวนมาก

03 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำ ณ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า ซึ่งประกอบด้วยเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งได้เชิญวิทยากรมาบรรยาเกี่ยวกับคุณสมบัติและการเป็นนักสืบลูกน้ำที่ดี เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่และโรงเรียนของตนเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยได้สาธิตวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และสร้างความเข้าใจให้กับเด็กนักเรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิตของลูกน้ำจนพัฒนาเป็นยุงลายและเกิดโรคไข้เลือดออก วิธีการดูแลตัวเองและคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก

27 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน นักเรียนนักศึกษา เด็กและเยาวชน ประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวน เพื่อประชาสัมพันธ์และต่อต้านปัญหายาเสพติดทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนในการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดในครั้งนี้

27 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มสตรีและประชาชนตำบลสันปูเลย ทุกเพศทุกวัย ที่สนใจทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมฝึกอบรม โดยได้รับเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย และถูกสุขลักษณะ เช่นเมนูหมูฝอย เมนูหมี่กรอบ เป็นต้น สร้างความรู้ให้กับประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในการผลิตเพื่อจำหน่ายต่อไป เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ให้ความสนใจและพัฒนาทักษะและอาชีพของตัวเองในการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

26 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอันเป็นพาหะนำโรค ด้วยความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย และ อสม.ตำบลสันปูเลย รวมถึงประชาชนในการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของโรคไข้เลือดออกรวมถึงรายงานสถิติจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสันปูเลย วิธีที่ถูกต้องเมื่อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก วิธีการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ 15 หมู่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลายอันเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก

26 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันปูเลย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเกษตรกรตำบลสันปูเลยทั้ง 15 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ชีวิตแบบพอเพียงโดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการเลี้ยงและการสุขาภิบาลไก่ไข่ โดยนายสุดเขตต์ เชิญธงไชย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ดและบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในสัตว์ปีก โดยนายอาทิตย์ ยอดคำลือ ปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด รับฟังหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต และมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงต่อไป

20 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย โดยได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19– 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย และเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการความสำคัญและความเป็นมาของหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายและสืบสานเจตนารมภ์การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ประกอบด้วยสภาวัฒนธรรมและชมรมผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ

20 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้ให้การต้อนรับ คุณจันทร์ตนา มหาวนา ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนเสื้อยืดและเสื้อกีฬาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยได้มอบเสื้อและร่วมบันทึกรูปภาพกับคณะผู้บริหาร และคณะครูพร้อมด้วยเด็กนักเรียน ซึ่งสร้างความดีใจแก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบพระคุณ คุณจันทร์ตนา มหาวนา ผู้ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย จะได้รับโอกาสและความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

18 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีคณะครูแต่ละท่านเข้าร่วมพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยเด็กนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากการจัดเตรียมพานไหว้ครูแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูอีกด้วย เทศบาลตำบลสันปูเลยขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนของเราได้ดูแลบุตรหลานของท่าน

14 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: บ่ายวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลยเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด แจ้งดำเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2561 จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริหารสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาลตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

14 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมด้วย นายสิงห์ใจ เสร็ฐแก้ว ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย และชมรมผู้สูงอายุตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยธรรมะชำระใจ ครั้งที่ 4 ปีที่ 7 โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อารามสันติสุข อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณโณ เทศนาธรรมและชี้แนะแนวทางการสร้างสุขในชีวิตประจำวัน แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมทำบุญแล้วยังได้เจริญธรรมอีกด้วย สร้างความสุขสวัสดีแก่ชมรมผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

13 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสังคมสดใสเมื่อห่างไกลสุรา ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ด้วยการดำเนินการและสนับสนุนโดยมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจัดการฝึกอบรม ณ อาคารพระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวรรณสิริ ป.ธ.7) ชั้น 1 วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เชิญวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง สังคมสดใสเมื่อห่างไกลสุรา ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม พร้อมกันนี้ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะครูอาจารย์ โดยมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าสิบห้าบาทถ้วน แก่โรงเรียนวัดร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อีกด้วย

12 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาหารสะอาดตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านค้าในตำบลสันปูเลย ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และกลุ่ม อสม.ตำบลสันปูเลย รวมถึงผู้นำชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและวิทยาการเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารและสุขลักษณะอาหารที่พึงประสงค์ สิ่งที่พึงทำและสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงสำหรับการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก ขั้นตอนและกระบวนการผลิตอาหารต้องมีประสิทธิภาพ สะอาด ถูกสุขอนามัย

11 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาหารสะอาดตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านค้าในตำบลสันปูเลย ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และกลุ่ม อสม.ตำบลสันปูเลย รวมถึงผู้นำชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันปูเลย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและวิทยาการเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารและสุขลักษณะอาหารที่พึงประสงค์ สิ่งที่พึงทำและสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงสำหรับการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก ขั้นตอนและกระบวนการผลิตอาหารต้องมีประสิทธิภาพ สะอาด ถูกสุขอนามัย

05 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดเล่นการพนันไก่ หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยดสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามประเมินผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามที่เทศบาลได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดให้เล่นการพนันชนไก่ หมู่ที่ 3 ซึ่งจะหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับเวลาเปิด ปิด และผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยรวม เพื่อส่งเรื่องไปจังหวัดเชียงใหม่ในการตรวจสอบต่อไป ผลเป็นประการจะแจ้งให้ทราบ

31 พฤษภาคม 2561

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 35  (514 รายการ)