ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ :: ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

แจ้งร้องเรียนงานบุคคล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/05/2556
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
202
เดือนนี้
2,902
เดือนที่แล้ว
6,799
ปีนี้
72,299
ปีที่แล้ว
37,413
ทั้งหมด
190,556
ไอพี ของคุณ
54.163.20.57


เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สภาเทศบาลตำบลสันปูเลยได้จัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย (ฝ่ายนิติบัญญัติ) และฝ่ายบริหารซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

27 กันยายน 2561

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ (ผจ.ปน.) ตามโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติมืออาชีพ โดยมี ผจ.กอป.ในเขตพื้นที่ตำบลสันปูเลยและตำบลตลาดขวัญเข้ารับการอบรมจำนวน 36 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

27 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันปูเลย ได้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดเชฎฐาวรคุปต์ (ป่าขุย) หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่ประชาชน สร้างโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน อีกทั้งประชาชนได้รับการพัฒนาจิตใจอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ทั้งด้านระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต ฯลฯ อีกทั้งได้ใช้เวลาว่างในการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

27 กันยายน 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นางจินตนา แท่นงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย โดยได้แบ่งกลุ่มฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐานด้วยกัน ได้แก่ ฐานการประดิษฐ์ราชวัตร (เครื่องกั้นตามประเพณีล้านนา) ฐานการประดิษฐ์โคมไฟล้านนา ฐานการทำขนมถั่วแปบ ฐานการทำขนมข้าวแต๋น และฐานการทำมัน โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านป่าขุยและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาอีกด้วย

24 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ได้พบปะผู้เข้าอบรมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Active Learning) โดยเครือข่ายกลุ่มวิชาการสันปูเลย ซึ่งประกอบด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสันปูเลย โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาและการปฎิรูปแผนการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียนในทุกช่วงวัย และสร้างบรรทัดฐานที่ตรงกันทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะของครูและบุคลากรการศึกษา ให้สามารถเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0

24 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดยนางจินตนา แท่นงาม นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน และประชาชนตำบลสันปูเลย ให้การต้อนรับ นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณวังปลาบ้านยางพระธาตุ หมู่ที่ 11 ซึ่งได้นิมนต์พระเถรานุเถระ จำนวน 5 รูป เข้าร่วมพิธีสืบชะตาลำน้ำแม่กวง และพิธีปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ คืนชีวิตและความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศก์ต่อไป เทศบาลตำบลสันปูเลย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้

20 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสันปูเลย ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.2-ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์และชำนาญการใช้ภาษามาสอนภาษาอังกฤษแก่เด็กนักเรียนดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาด้านภาษาแก่เด็กให้สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

19 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางจินตนา แท่นงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการท่องแดนมหัศจรรย์ไปกับ Zoo Kids Zone ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกพัฒนาการที่สมกับวัย และศึกษาเรียนรู้ชีวิตสัตว์โลก และเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างความสนุกสนานและสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

13 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 – 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลสันปูเลย (อปพร.) เข้าร่วมอบรมโดยได้เชิญวิทยาการมาให้ความรู้เกี่ยวกับความพร้อมของ อปพร. การให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและการเอาชีวิตรอดเป็นหลัก การทำงานเป็นทีม และการเสียสละรวมถึงการแก้ปัญหาเหตุการณ์ฉุกเฉิน

10 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เมื่อวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 โดยได้เดินทางไปทัศนศึกษาและเรียนรู้ ณ หมู่บ้านลึกลับแดนไดโนเสาว์ และเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อพัฒนาการที่ดีต่อเด็ก ฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการตามเหตุการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ เป็นอย่างมาก

03 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย และฝ่ายบริหาร ซึ่งมีเรื่องแจ้งในที่ประชุมทั้งหมด 6 วาระ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เรื่องญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขั้นแปรญัตติ) เรื่องญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ขั้นลงมติ) และเรื่องอื่นๆ

28 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสนธยา ต่างใจ ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย ปฏิบัติงานแทนนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาจากรุ่นสู่รุ่น ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา โดยมีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรม กลุ่มสตรี และประชาชนตำบลสันปูเลย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประวัติและจารีตประเพณีการสืบทอดวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งได้รับเชิญพ่อครูผญาล้านนา อาจารย์ถนอมศักดิ์ นวลหล้า เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการประดิษฐ์ สะตวงและอุปกรณ์การใช้งานล้านนา การประดิษฐ์กระทงตามความเชื้อทางล้านนา และการประดิษฐ์เครื่องสืบชะตาตามความเชื่อของคนล้านนา ซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วยังเป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่มชุมชนอีกด้วย โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็อย่างมาก

28 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันปูเลย ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านฝ้ายทอง และที่ว่าการอำเภอดอยสะเก้ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการ “ปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงน้ำ” ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านฝ้ายทอง ตำบลสันปูเลย โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาและลูกกบลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและทุ่งนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศน์ในชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์ และชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้จากสิ่งแวดล้อมและระบบธรรมชาติที่สมบูรณ์ รวมถึงเป็นการสร้างนิสัยให้คนในชุมชนลดการทำลายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีพิธีมอบประกาศแก่ชมรมรำวงย้อนยุคจำนวน 14 ทีม กิจกรรมส่งเสริมการขายบริษัทโตโยต้าริช สาขาเจ็ดยอด คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน

24 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวานนี้ วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันปูเลยได้จัดกิจกรรมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 เพื่อทดสอบและประเมินความพร้อมของแผนการปฏิบัติการดำเนินงานในการโต้ตอบสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการฝึกซ้อมอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะการปฎิบิตงานให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่ได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบองตนเองอย่างชัดเจน รวมทั้งได้ทบทวนองค์ความรู้ ทักษะการทำงาน และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการต่อเหตุฉุกเฉินของแต่ละบุคคล ภายใต้สถานการณ์สมมุติ ณ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการฝึกซ้อมแผนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

23 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: เช้าวันนี้ วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชระ ศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย ปฏิบัติราชการทาน นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนบ้านป่าเสร้า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยได้รับเชิญวิทายากรให้ความรู้เกี่ยวกับ สุขาภิบาลอาหาร พรบ.สาธารณสุข และการบริหารจัดการขยะในชุมชน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก

21 สิงหาคม 2561

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 36  (534 รายการ)